Mbledhja e 145-të e KGJK-së

Mbledhja e 145-të e KGJK-së

Mbledhja e 145-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 145-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 13 janar 2016 (e mërkurë)

1 Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së 141 dhe 142 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

2 Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të KGJK-së dhe KPK-së

3 Diskutim rreth shpalljes së pozitave për anëtarët e KGJK-së nga radhët e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme

4 Kërkesa për plotësimin e dispozitave të nenit 2 të Udhëzimit Administrativ nr. 03/2015

5 Kërkesa për miratimin e emërimit të gjyqtarit të EULEX-it (e mbyllur)