Mbledhja e 110-të e KPK-së

Mbledhja e 110-të e KPK-së

Mbledhja e 110-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 29 dhjetor 2015 (e martë)
1.Aprovimi i rendit të ditës;
2. Aprovimi i transkriptit dhe procesverbalit të takimit 109 të Këshillit Prokurorial të datës 01 dhjetor 2015;
3.Aprovimi Rregulloreve:
a) Rregullore për zgjedhjen e Kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës;
b) Rregullore për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës;
c) Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Funksionimin e Prokurorit të Shtetit të Kosovës;
d) Rregullore për Vlerësimin e Performances së prokurorëve;
e) Rregullore për Transferim dhe Avancim të Prokurorëve të Shtetit;
4. Vendimi për Themelimin e Komisionit Mbikëqyrës;
a. Vendimi për Themelimin e Njësitit të DKR dhe DP të Prokurorisë Themelore në Prishtinë;
b. Vendimi për lirimin nga normat për prokurorët në NJAKESK në PTH Prishtinë;
5. Propozimi i (1) një prokurori të EULEX-it të Presidentja e Republikës për dekretim;
6. Njoftim rreth nominimit te kandidatëve të shoqërisë civile, Odës së Avokatëve dhe fakulteteve juridike;
7. Raport i KZ KPK për procesin zgjedhor;
8. Njoftim lidhur me bursat për studime master ne SHBA ne Universitetin Wake Forest;
9. Plani i Punës së Njësitit për Shqyrtimin e Performances se Prokurorëve, për vitin 2016;
10. Memorandumi i Mirëkuptimit mes KPK dhe KGJK-se;
11. Memorandumi i Mirëkuptimit mes, KQZ,PZAP,PK, PSH dhe KGJK;