Mbledhja e 146-të e KGJK-së

Mbledhja e 146-të e KGJK-së

Mbledhja e 146-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 146-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 20 janar 2016 (e mërkurë)

1 Diskutimi dhe miratimi i vendimit për zgjedhjen e anëtarëve të KGJK-së nga radhët e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme

2 Diskutimi dhe miratimi i Rregullores për organizimin dhe funksionimin e Zyrës së Prokurorit Disiplinor dhe Rregullores për sistematizimin e brendshëm të vendeve të punës në Zyrën e Prokurorit Disiplinor

3 Diskutimi dhe miratimi i Udhëzimit për anonimizimin dhe publikimie e aktgjykimeve të plotfuqishme

4 Miratimi i strukturës së Raportit vjetor 2015

5 Diskutimi dhe miratimi i vendimit mbi caktimin e pozitave si jo shërbyes civil

6 Diskutimi dhe miratim i vendimit në kuadër të Procesit të decentralizimit (e mbyllur)

7 Shqyrtimi i ankesës ndaj vendimit të Komisionit Disiplinor (e mbyllur)