Mbledhja e 143-të e KGJK-së

Mbledhja e 143-të e KGJK-së

Mbledhja e 143-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 143-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 16 dhjetor 2015 (e mërkurë)

1 Diskutime lidhur me Raportin e progresit për Kosovën në lidhje me gjyqësorin

2 Raporti i zbatimit të Planit Strategjik

3 Plani i punës së Komisionit për lëndët e korrupsionit

4 Propozimet për çmimin Salih Çekaj 2015

5 Diskutimi i Memorandumit të mirëkuptimit për ndarjen dhe pagesën e shpenzimeve të energjisë elektrike dhe të ujit

6 Aprovimi i vendimit për bartjen e përgjegjësive nga SKGJK në gjykata

7 Shqyrtimi i ankesës ndaj vendimit të Komisionit Disiplinor (e mbyllur)

8 Propozim për aprovimin e emërimit të gjyqtarit të EULEX-it (e mbyllur)

9 Kërkesa e EULEX-it për lëndët e Kolegjit të AKP-së ( e mbyllur)