Mbledhja e 103-të e KPK-së

Mbledhja e 103-të e KPK-së

Mbledhja e 103-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 103-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 4 gusht 2015 (e martë)

1.Aprovimi i rendit të ditës;
2. Aprovimi transkriptit dhe procesverbalit të takimit te 101 të Këshillit Prokurorial të datës 09 korrik 2015;
3. Diskutim lidhur me draft Rregulloren për Zgjedhjen e anëtareve të KPK-së;
4. Propozimi për emërim të kandidatëve për prokurorë nga radhët e komuniteteve;
5. Propozim për emërim të kandidatëve për prokurorë në Prokuroritë Themelore;
6. Ankesë drejtuar KPK-së, nga znj. Rabije Jakupi, ( lidhur me Vlerësimin e performancës);