Mbledhja e 98-të e KPK-së

Mbledhja e 98-të e KPK-së

Mbledhja e 98-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 13 mars 2015 (e mërkurë)

1. Aprovimi i rendit të ditës;
2. Aprovimi transkriptit dhe procesverbalit të takimit te 97 të Këshillit Prokurorial të datës 10 prill 2015;
3. Plotësim ndryshimi i Komisionit për emërimin e tre prokurorëve në PSRK;
4. Plotësim ndryshimi i Komisionit për Vlerësimin e Përformancës së Prokurorëve;
5. Caktimi i u.d. Kryeprokurorit të Prokurorisë së Apelit;
6. Diskutim për Rregulloren për përzgjedhjen e anëtarëve të KPK-së;
7. Themelimi i Komisionit për hartimin e  Rregullores për Emërimin e Kryeprokurorëve;
8. Themelimi i Komisionit për hartimin e  Rregulloren për avancim të prokurorëve;
9. Leja për të vazhduar studimet master në Amerikë për 2 prokurorë;
10. Caktimi i zyrtarit/përfaqësuesit ligjor për përfaqësim në gjykata për KPK-në dhe PSH-në, rastet e z. Hilmia Zhitija dhe BIRN;
11. Vendim për pagesën e shtesave në mënyrë retroaktive, për muajin mars dhe prill, për prokurorët e PSRK-së dhe stafin mbështetës;
12. Rritja e numrit të prokurorëve në ZKPSH, konform nenit 4, pika 1.7 të Ligjit për KPK dhe shpallja e konkursit për prokurorë në këtë Zyrë;
13. Diskutimi i Raportit te Mekanizmit përcjellës për harmonizimin e raporteve statistikore për veprat penale karakteristike për vitin 2014;
14. Diskutimi i Raportit Analitik lidhur me veprat penale karakteristike për vitin 2013 dhe 2014;
15. Raport për prokurorët që ligjërojnë në universitetet private;
16. Themelimi i Departamentit për Krime Lufte në PSRK;