Mbledhja e 99-të e KPK-së

Mbledhja e 99-të e KPK-së

Mbledhja e 99-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 13 mars 2015 (e mërkurë)

1. Aprovimi i rendit të ditës;
2. Aprovimi transkriptit dhe procesverbalit të takimit 98-të të Këshillit Prokurorial të datës 13 maj 2015;
3. Draft rregullorja e Bordit Drejtues  të Projektit TIK/SMIL;
4. Plotësim – Ndryshimi i Rregullores 08/2012, për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në KëshillinProkurorial të Kosovës dhe Prokurorin e Shtetit;
5. Plotësim –Vendimi për rregulloren për organizimin e brendshëm të prokurorit të Shtetit;
6. Plotësim –Vendimi i  Komisionit të përhershëm të KPK për Buxhet dhe Financa;
7. Kërkesë për delegim të stafit nga Zyra e Koordinatorit kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik;
8. Vendimi i Komisionit për Ri-konsiderim në ZKPSH dhe  themelimi i komisionit për ri-konsiderim në PSRK;
9. Njoftim KPK për –Aktë dorëheqjen e prokurorit Murat Hulaj PTH Pejë;
10. Raporti Vjetor i Prokurorit të Shtetit për vitin 2014;
11. Raporti Vjetor i Këshillit Prokurorial të Kosovës për Vitin 2014;
12. Mandati i prokurorit Rrahim Podvorica;
13. Plani strategjik i teknologjisë informative për KPK 2015/2020;
14. Themelimi i Komisionit për intervistimin e kandidatëve për  prokurorë për integrimin e komunitetit jo – shumicë;