Mbledhja e 106-të e KPK-së

Mbledhja e 106-të e KPK-së

Mbledhja e 106-të e KPK-së

Gjatë këtij takimi,  kryetari i Komisionit për Akte Normative, Bahri Hyseni, ka raportuar para anëtarëve të KPK-së lidhur me hartimin e rregulloreve të reja. Hyseni, theksoi se anëtarët e Komisionit, janë duke hartuar nëntëmbëdhjetë (19) rregullore, ndërsa janë nda në tri (3) grupe punuese për hartimin e këtyre rregulloreve. Po ashtu, kryetari i këtij komisioni, theksoi se i është kushtuar rendësi veçantë rregulloreve të cilat janë me më prioritet.

Anëtarët e KPK-së, kanë aprovuar kërkesën e EULEX-it, për emërim të prokurores Damare Theriot, si prokurore në këtë mision.

Anëtarët e KPK-së, gjatë takimit caktuan Drejtorin e Njësitit të Performancës së prokurorive dhe prokurorëve, Lavdim Krasniqin, përfaqësues të KPK-së, për përfaqësim në rastet gjyqësore.

Anëtarët e KPK-së, u pajtuan që të bëhet ndryshim-përmirësimi i vendimit KPK/Nr.244/2015. Anëtarët u pajtuan që të themelohet grupi punues, për hartimin e strategjive të planit të veprimit për rritjen e efikasitetit, të sistemit prokurorial për luftimin e korrupsionit, krimeve ekonomike dhe konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme.

Si pikë e fundit e rendit të ditës ishte Mandati i Drejtorit të Sekretariatit të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Shkelzen Maliqi. Kryetari i komisionit për përgatitjen e opinionit ligjor për mandatin e drejtorit të sekretariatit të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Bahri Hyseni, prezantoi të gjeturat e komisionit dhe rekomandimet e këtij komisioni për Këshillin Prokurorial. Rekomandimi i parë ishte KPK duhet të merr vendim për  shpalljen e konkursit për këtë pozitë ose rekomandimi 2, KPK të formoj një komision për vlerësimin e performancës dhe pastaj në bazë të rekomandimit nga ai komision të vendos për vazhdimin apo mos vazhdimin e kontratës së drejtorit të Sekretariatit.

Anëtarët e KPK-së,  me pesë (5) vota për vendosën që në afat prej 5 ditëve të hapet konkursi për pozitën e Drejtorit të Sekretariatit të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit. N

Po ashtu, anëtarët e KPK-së caktuan edhe anëtarët e komisionit vlerësues për përzgjedhjen e Drejtorit të Sekretariatit të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, në përbërje të: Aleksandër Lumezi, kryetar i KPK-së, kryesues i komisionit, Idain Ismailji, anëtar nga KPK-ja, ,
Lulzim Sulejmani, anëtar nga radhët e prokurorëve të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Florent Mucaj, anëtar jo prokurorë nga KPK-ja dhe Teki Bokshi, anëtar jo prokurorë nga KPK-ja.