Mbledhja 142-të e KGJK-së

Mbledhja 142-të e KGJK-së

Mbledhja 142-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 142-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 2 dhjetor 2015 (e mërkurë)

1 Miratimi i ekstrakteve të procesverbalit të mbledhjes së 138, 139 dhe 140 të Këshillit Gjyqësor

2 Raportimi i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Prizren (referues: z. Ymer Hoxha)

3 Raportimi i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Prishtinë (referues: z. Hamdi Ibrahimi)

4 Diskutimi rreth Kodit të etikës për gjyqtarë

5 Diskutim dhe miratimi i kërkesave për angazhim në proces mësimor

6 Diskutimi dhe miratimi i Rregullores për Bordin e Projektit SMIL

7 Diskutimi rreth letrës se EULEX-it (e mbyllur)

8 Propozim për aprovimin e emërimit të gjyqtarit të EULEX-it (e mbyllur)