Mbledhja e 109-të e KPK-së

Mbledhja e 109-të e KPK-së

Mbledhja e 109-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 1 dhjetor 2015 (e martë)
1. Aprovimi i rendit të ditës;
2. Aprovimi  i transkriptëve dhe procesverbaleve  të takimit 107 të Këshillit Prokurorial të datës 05 nëntor 2015 dhe takimit 108 të KPK-së, i datës 10 nëntor 2015;
3.  Ndryshimi i   Vendimit  për  datën e mbajtjes  së Konferencës vjetore të Prokurorëve, nga data 05 dhjetor në date 12 dhjetor 2015 ;
4. Komisioni për nominimin e anëtarit të KPK-së nga shoqëria civile;
5. Aprovimi Rregulloreve:
a) Rregullore për rekrutimin, provimin, emërimin dhe ri-emërimin e prokurorëve të shtetit;
b) Rregullore për ndarjen e lëndëve;
c) Rregullore për komisionin për çështje normative;
d) Rregullore për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Prokurorit të Shtetit të Kosovës;
6. Kërkesë nga Komisioni për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve, për emërimin e anëtarit  të ri të këtij komisioni;
7.  Propozimi i 21 prokurorëve tek Presidentja e Republikës për dekretim me mandat të përhershëm;
8.  Shqyrtimi i kundërshtimit ndaj raportit të Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve;
9. Shqyrtimi i ankesave te kandidateve për anëtar të KPK-së drejtuar KZ të KPK-së;
10. Plani strategjik (2016-2018)  dhe plani i veprimit për ngritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike, përfshirë sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së paligjshme;
11. Propozimi për transferim te prokurorit z. Elez Blakaj nga PTH Prishtine ne PSRK;
12.  Kërkesë për transferim e prokurove  z. Shpend Krasniqi dhe z. Rafet Halimi  nga PTH Ferizaj në PTH Prishtinë;
13.  Kërkesë nga dr. Tefik Gashi dhe dr. Cen Morina për ndryshimin e Vendimit te KPK-së;