Government efficiency in the implementation of the legislative program for July 2022

Government efficiency in the implementation of the legislative program for July 2022

Government efficiency in the implementation of the legislative program for July 2022

The Government of the Republic of Kosovo, in the legislative agenda for the month of July 2022, has foreseen the approval of four (4) draft laws. The Government has approved nine (9) draft laws. 7 draft laws approved outside the planning in the legislative program for the month of July 2022 and 2 outside the legislative program, as follows:

 • 5 draft laws planned in June;
 • 2 draft laws outside the legislative program;
 • 1 draft law planned in April;
 • 1 draft law planned for August.

The sponsoring ministries of these above draft laws are:

 • Ministry of Defense with 3 draft laws;
 • Ministry of Environment and Spatial Planning with 1 draft law;
 • Ministry of Economy with 1 draft law;
 • Ministry of Finance, Labor and Transfers with 1 draft law;
 • Ministry of Justice with 1 draft law;
 • Ministry of Education, Science, Technology and Innovation with 1 draft law and,
 • Ministry of Culture, Youth and Sports with 1 draft law.

7 draft laws approved outside of planning in the legislative program for the month of July 2022

 1. Draft Law on Targeted Sanctions against Foreign Human Rights Violators;
 2. Draft Law for amending and supplementing the Law No. 06/l-122 on Ministry of Defense.
 3. Draft Law for amending and supplementing the Law No. 06/L-123 on Kosovo Security Force;
 4. Draft Law for amending and supplementing the Law No. 06/L-124 on Service in the Kosovo Security Force
 5. Draft Law on Preschool Education, Early Childhood Education 0-6 years in the Republic of Kosova
 6. Draft Law on anti-doping;
 7. Draft Law no.08/L-151 on ratification of the Finance Agreement on public finance development policies and sustainable growth between the Republic of Kosovo and the International Development Association.

2 draft laws approved outside the legislative program for 2022:

 1. Draft Law no.08/L-154 on ratification of the co-Financing Agreement on the feasibility study and the project-idea for the railway connection Durrës-Prishtina;
 2. Draft Law no.08/L-159 for the ratification of the Millennium Challange Compact and the Program Implementation Agreement between the Republic of Kosovo and the United States of America acting through the Millennium Challange Corporation.

4 draft laws planned for the month of July, but which have not been approved:

 1. Draft Law on Diaspora;
 2. Draft Law on State Protocol;
 3. Draft Law on Public-Private Partnership;
 4. Draft Law on amending and supplementing the Law No.06/L-043 on Freedom of Association in Non-governmental Organizations.

Qeveria e Republikës së Kosovës në agjendën legjislative për muajin korrik 2022, ka paraparë miratimin e katër (4) projektligjeve. Ajo i ka miratuar nëntë (9) projektligje. 7 projektligje të miratuara jashtë planifikimit në pogramin legjislativ për muajin korrik 2022 dhe 2 jashtë programit legjislativ, dhe atë si në vijim:

 • 5 projektligje të planifikuara në muajin qershor;
 • 2 projektligje jashtë programit legjislativ;
 • 1 projektligj i planifikuar në muajin prill;
 • 1 projektligj i i planifikuar për muajin gusht.

Ministritë sponsorizuese të këtyre projektligjeve të mësipërme janë:

 • Ministria e Mbrojtjes me 3 projektligje;
 • Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me 1 projektligj;
 • Ministria e Ekonomisë me 1 projektligj;
 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me 1 projektligj;
 • Ministria e Drejtësisë me 1 projektligj;
 • Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit me 1 projektligj dhe,
 • Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me 1 projektligj.

7 projektligjet e miratuara jashtë planifikimit në programin legjislativ për muajin korrik 2022

 1. Projektligji për Sanksionet e Shënjestruara kundër Shkelësve të Huaj të të Drejtave të Njeriut;
 2. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes;
 3. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-123 për Forcen e Sigurisë së Kosovës;
 4. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
 5. Projektligji për Edukimin Parashkollor Edukimin në Fëmijërinë e Hershme 0-6 vjeç në Republikën e Kosovës;
 6. Projektligji për Anti Doping;
 7. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin e politikave zhvillimore.

2 projektligjet e miratuara jashtë programit legjislativ për vitin 2022:

 1. Projektligji nr.08/L-154 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëfinancimit për studimin e fizibilitetit dhe projekt – idesë për lidhjen hekurudhore Durrës-Prishtinë;
 2. Projektligji nr.08/L-159 për ratifikimin e Marrëveshjes kompakt të sfidave të mijëvjeçarit dhe Marrëveshjes për zbatimin e programit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqësuar nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit.

4 projektligjet e planifikuara për muajin korrik, por që nuk janë miratuar:

 1. Projektligji për Diasporën (MPJD);
 2. Projektligji për Protokollin e Shtetit (MPJD);
 3. Projektligji për Partneritetin Publiko–Privat (MFPT);
 4. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare (MPB).

Efikasnost vlade u realizaciji zakonodavnog programa za Juli 2022. Godine

Vlada Republike Kosovo je u zakonodavnom programa za juli mesec 2022. godine predvidela usvajanje četiri (4) nacrta zakona. Odobrene su devet (9) Nacrt zakona. 7 Nacrt zakona, usvojene van planiranja zakonodavnog programa za juli mesec 2022. godine i 2 van zakonodavnog programa, i to:

 • 5 Nacrta zakona planirane u juni mesec;
 • 2 Nacrt zakona van zakonodavnog programa;
 • 1 Nacrt zakona planiran u aprilom mesecu;
 • 1 Nacrt zakona planiran u avgustom mesecu.
 • Predlagači ovih nacert zakona su ministarstva:
 • Ministarstvo odbrane sa 3 nacrta zakona;
 • Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i infrastrukture sa 1 nacrtom zakona;
 • Ministarstvo ekonomije sa 1 nacrtom zakona;
 • Ministarstvo finansija, rada i transfera sa 1 nacrtom zakona;
 • Ministarstvo pravde sa 1 nacrtom zakona;
 • Ministarstvo prosvete, nauke, tehnologije i inovacija sa 1 nacrtom zakona, i
 • Ministarstvo kulture, omladine i sporta sa 1 nacrtom zakona.

7 Nacrt zakona usvojenih van planiranja zakonodavnog programa za juli mesec 2022. godine:

 1. Nacrt Zakona o Ciljanim Sankcijama Protiv Stranih Kršilaca Ljudskih Prava;
 2. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 06/L-122 o Ministarstvu Odbrane;
 3. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 06/L-123 o Kosovskim Snagama Bezbednosti;
 4. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
 5. Nacrt Zakona o Predkolskom Vaspitanju Edukacija u Ranom Detinjstvu 0-6 godine u Republici Kosovo;
 6. Nacrt Zakona o Anti Dopingu;
 7. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Kreditnog Sporazuma Između Republike Kosovo, koju Predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada I Transfera I Međunarodnog Udruženja za Razvoj za nacrt razvojne politike.

2 Nacrt zakona usvojenih van zakonodavnog programa za 2022. godinu:

 1. Nacrt zakon br.08/L-154 o ratifikaciji Sporazumu o sufinansiranju za studiju izvodljivosti i projektnu ideju za železničku vezu Durres-Priština
 2. Nacrt zakon br.08/L-159 za ratifikaciju Sporazum Milenijumski Izazovi i Ugovor o implementaciji Programa između Republike Kosovo i Sjedinjenih Američkih Država delujući kroz Korporaciju Milenijumski Izazovi

4 Nacrta zakona planiranih za juli mesec, ali koji nisu usvojeni:

 1. Narct Zakona o Diaspori;
 2. Narct Zakona o Dražvnom Protokoli;
 3. Nacrt Zakona o Javno-Privatnom Partnerstvu;
 4. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona Br. 06/L-043 o Slobodi Udruživanja u Nevladinim Organizacijama.