Instituti i Kosovës për Drejtësi

Adresa: Rruga "Hajdar Dushi", Objekti C2, Hyrja 2, Kati IV, Numër 08

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Email: info@kli-ks.org

Web: www.kli-ks.org