Vendimi i Gjykatës së Apelit për rastin “MTPT 1”

Vendimi i Gjykatës së Apelit për rastin “MTPT 1”

Më 5 mars 2014, një trup gjykues i përbërë prej dy gjyqtarëve ndërkombëtarë dhe një gjyqtari vendas nga Gjykata e Apelit, e ka nxjerrë një vendim lidhur me ankesën e Prokurorit Special dhe lidhur me ankesat e të pandehurve Fatmir Limaj, Endrit Shala, Nexhat Krasniqi dhe Florim Zuka kundër Vendimit për aktakuzë dhe pranueshmëri të provave, të nxjerrë nga gjyqtari kryesues i Gjykatës Themelore të Prishtinës më 1 korrik 2013 për rastin e ashtuquajtur “MPTP 1”.