Sundimi i Ligjit

Sundimi i Ligjit është në fokus të punës së IKD-së dhe njëherësh programi në të cilin organizata zhvillon më së shumti veprimtari. Puna jonë drejt qëllimit që rrjedh nga vetë emri i programit përqendrohet në forcimin e zbatimit të ligjit në mënyrë të drejtë, paanshme dhe pavarur. Ky qëllim arrihet përmes ngritjes së transparencës dhe llogaridhënies në sektorin e drejtësisë, avancimin e qasjes në drejtësi dhe fuqizimin e pushtetit gjyqësor në Kosovë.

Aktivitetet

1 2 3 142