Media

Media është program i veçantë i IKD-së, përmes të cilit synohet të avancohet gazetaria hulumtuese, me fokus në sundimin e ligjit, duke prodhuar produkte mediale siç janë raportimet ditore dhe javore nga zhvillimet në fushën e sundimit të ligjit dhe poashtu të ngritë kapacitetet profesionale të gazetarëve për njohuritë ligjore dhe teknikat hulumtuese në mbulimin e temave hulumtuese të fushave të caktuara dhe temave specifike.  Puna jonë përqendrohet në fuqizimin e gazetarisë hulumtuese dhe aftësimin profesional të gazetarëve në fushën e sundimit të ligjit.

Aktivitetet

1 2 3