IKD: Kryetari dhe Kuvendi Komunal i Prishtinës kundërligjshëm këmbyen pronën publike

IKD: Kryetari dhe Kuvendi Komunal i Prishtinës kundërligjshëm këmbyen pronën publike

IKD: Kryetari dhe Kuvendi Komunal i Prishtinës kundërligjshëm këmbyen pronën publike

Prishtinë, 20 janar 2024: Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon ndaj vendimit të kundërligjshëm të Kuvendit Komunal të Prishtinës për këmbimin e pronës Komunale në Zonën Kadastrale në Çagllavicë me pronat e dy personave fizik në Zonën Kadastrale Zllatar, të cilit vendim i ka paraprirë propozimi i Kryetarit të Komunës së Prishtinës.

Vendimi i nxjerrë nga Kuvendi Komunal i Komunës së Prishtinës korrespondon plotësisht me përmbajtjen e propozim vendimit të Kryetarit të Komunës. Ky vendim është nxjerrë pa u zhvilluar asnjë konsultim publik dhe pa u përmbushur kërkesat ligjore.

Pos që nuk pati konsultime publike, vendimi i Kuvendit Komunal i nxjerrë sipas propozimit të Kryetarit të Komunës nuk sqaron se, saktësisht, cili është interesi i Komunës që të jap pronën në Zonën Kadastrale në Çagllavicë për të marrë pronën në Zonën Kadastrale në Zllatar, në të cilën tanimë është ndaluar ndërtimi.

Ligji NR. 06/L-092 për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës (Tutje: Ligji) në nenin 24 ka përcaktuar kushtet për këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës. Fillimisht, ky nen ka përcaktuar se prona mund të këmbehet vetëm për qëllime të përmbushjes së interesit publik, gjersa vendimi i nxjerrë nuk e sqaron se cili është interesi publik në këtë rast. Veçanërisht, mbetet e paqartë për publikun se si mund të konsiderohet interes publik realizimi i planit rregullues “Prishtina e re – Zona Qendër”, gjersa është pikërisht kjo pronë që ipet në këmbim të një prone që ska të bëjë me këtë pjesë.

Tutje, sipas Ligjit, Kryetari i Komunës obligohet që paraprakisht të siguroj raport zyrtar të vlerësimit se nuk ekzistojnë prona tjera të komunës të përshtatshme për këtë qëllimin që synohet të arrihet. Ky raport, apo të paktën sqarime për të, nuk janë pjesë e vendimit të nxjerrë nga Kuvendi Komunal.

Tutje, neni 25 i Ligjit ka përcaktuar procedurën e këmbimit të pronës publike me persona fizik apo juridik, e cila procedurë iniciohet nga komuna apo palët e interesuar dhe përfundon me vendim të Kuvendit Komunal. Kështu, vendimi i Kuvendit Komunal është akti i fundit në kuadër të kësaj procedure. Për këtë arsye, sipas Ligjit, nuk qëndron arsyetimi i Kryetarit të Komunës së Prishtinës se “…vendimi i Asamblesë nuk këmben 8 hektarë dhe tërë parcelën 20 hektarëshe…”. Kjo pasi sipas Ligjit, është vendimi i Kuvendit Komunal që këmbën pronat dhe jo vlerësimi i Ministrisë së Financave. Me rastin e nënshkrimit të kontratës, Kryetari i Komunës obligohet ti përmbahet vendimit të Kuvendit Komunal dhe jo vlerësimit të Ministrisë së Financave, të cilin do duhej ta merrte paraprakisht. Praktika paraprake e kundërligjshme në këtë fushë nuk e përligjë këtë vendim.

Sipas raportimit, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e validoi këtë vendim. Duke pasur parasysh këto shkelje ligjore, kjo Ministri do duhej të mbronte ligjshmërinë e vendimeve të kësaj natyre, duke vepruar në kuadër të kompetencave që ka sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale dhe mos të validonte vendime të cilat janë në kundërshtim me Ligjin. Validimi i vendimeve të kundërligjshme të Komunës së Prishtinës nga kjo Ministri paraqet mos zbatim adekuat të kompetencave të kësaj Ministrie dhe cenim të interesit publik.

Në anën tjetër, sipas raportimeve të mediave, Kryetari i Komunës së Prishtinës ka deklaruar publikisht se ka qenë i angazhuar si arkitekt për ndërtimet në zonën e Badocit, në një pronë që për aksionarë ka biznesmenët Rrahman Haradini e Shaban Konxhuli. Para 4 vjetësh Rama publikisht ka deklaruar se është angazhuar nga biznesmeni Haradini për hartimin e projektit, gjersa në vitin 2020, Lumir Abdixhiku si ministër në kabinetin e Qeverisë Kurti 1 anuloi vendimet që lejonin ndërtimet në Badovc. Po kjo pronë, që biznismenëve Haradini dhe Konxhuli u mbeti e pashfrytëzuar, iu këmbye nga Komuna e Prishtinës me pronën në Çagllavicë.

Përballë gjithë kësaj, Kryetari i Komunës së Prishtinës në reagimin e tij publik, nuk sqaroj rrethanat që kanë të bëjnë me gjendjen e konfliktit të interesit në këtë situatë. Sipas Ligjit Nr. 06/L -011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik në kuadër të vendimmarrjes hyjnë edhe çastet paraprake të vendimmarrjes të cilat janë thelbësore dhe përcaktuese në të cilat pjesëmarrja, ndikimi dhe qëndrimi i zyrtarit përcaktojnë përmbajtjen përfundimtare të aktit apo kontratës si dhe çdo veprim i zyrtarit në ushtrimin e funksionit publik. Në rastin konkret, vendimi i marrë nga Kuvendi Komunal është bazuar në propozimin e Kryetarit të Komunës. Madje, përmbajtja e vendimit është identike me propozimin.

IKD i bënë thirrje Kryetarit dhe Kuvendit Komunal të Komunës së Prishtinës që të ndalin praktikat e kundërligjshme të këmbimit të pronave pa zhvilluar konsultime publike dhe pa respektuar dispozitat ligjore. Në anën tjetër, Qendra për Ndihmë Juridike e Institutit të Kosovës për Drejtësi njofton se është duke shqyrtuar të gjitha rrugët ligjore për atakimin e këtij vendimi në Gjykatë dhe institucionet e tjera ligjzbatuese.