Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative – Mars 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative – Mars 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative – Mars 2023

(Srpski dole)

(English below)

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit mars 2023 mbajti gjashtë mbledhje dhe mori 44 vendime. Ajo miratoi Listën e koncept dokumenteve për vitin 2023, e cila përmban gjithsejt 33 koncept dokumente për t’u miratuar deri në fund të vitit 2023.

Në agjendën legjislative për muajin mars 2023, Qeveria ka planifikuar miratimin e njëmbëdhjetë (11) projektligjeve, prej të cilave e ka miratuar gjashtë. Ajo ka miratuar një projektligj të planifikuar për miratim në muajin qershor.

Projektligjet e miratuara në muajin mars sipas planifikimit legjislativ:

 1. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe kfë për projektin për ngrohje me energji solare;
 2. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Personat e Dhunuar Gjatë Luftës, Viktimave Civile dhe Familjarëve të Tyre, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-172;
 3. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-005 për tatimin në Pronën e Paluajtshme;
 4. Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë dhe Projektit Ndërmjet Republikës së Kosovës, Përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kostt (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu Sh. A.) Dhe Kfë, Frankfurt Am Main (“Kfë”) për Projektin “Zhvillimi i Sektorit të Energjisë VII – Përmirësimi i Rrjetit të Transmetimit;
 5. Projektligji për Rregullimin e Çmimit të Produkteve medicinale;
 6. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Bashkëfinancimin e Bursave të Arsimit t@ Lartë në Nivel të studimeve Master, në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ambasadës së Francës në Prishtinë.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve të miratuara:

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me katër projektligje ;
 • Ministria e Shëndetësisë me një projektligj;
 • Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit me një projektligj.

Një projektligj i planifikuar për miratim në muajin qershor, i miratuar në muajin mars:

 • Projektligji për Agjencinë e Mbrojtjes për Intelegjencë dhe Siguri.

Ministria sponsorizuese e projektligjit:

 • Ministria e Mbrojtjes.

Projektligjet e planifikuara që nuk janë miratuar:

 1. Projektligji për Prokurim Publik;
 2. Projektligji për Partneritetin Publiko–Privat;
 3. Projektligji për Përfaqësimin e Institucioneve Shtetërore në Procedura Gjygjësore dhe Arbitrazh
 4. Projektligji për Inspektoratin për Mbikëqyrjen e Tregut;
 5. Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L -037 për Metrologji;

Ministritë sponsorizuese e projektligjeve të pamiratuara:

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me dy porojektligje;
 • Ministria e Drejtësisë me një projektligj;
 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me dy projektligje.

 

Efikasnost Vlade u sprovođenju zakonodavnog programa u Marta 2023. godine

Vlada Kosova je tokom marta 2023, održala šest sastanaka i donela 44 odluke. Vlada je odobrela  Listu konceptualnih dokumenata za 2023 godinu koja sadrži ukupno 33 konceptualna dokumenta koja će biti odobrena do kraja 2023. godine.

Vlada je u zakonodavnom redu za mart 2023 godine planirala usvajanje jedanaest (11) nacrta zakona, od kojih je šest usvojila. Vlada je do sada odobrio jedan predlog zakona koji je planiran za usvajanje u junu mesec.

Predlozi usvojeni u martu prema zakonskom planu:

 1. Nacrt Zakona o ratifikaciji kreditnog sporazuma između Republike Kosovo, koje je zastupa Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske banke za obnovu i razvoj projekta za grejanje na solarnu energiju;
 2. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/L-054 o Statusu i Pravima Palih Boraca, Invalida, Veterana, Pripadnika Oslobodilačke Vojske Kosova, Lica Silovanih Tokom Rata, Civilnih Žrtava i članova Njihovih Porodica, Izmenjen i Dopunjen Zakonom Br. 04/L-172;
 3. Nacrt zakona o Porezu na Npokretnu Imovinu;
 4. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Sporazuma o Zajmu i Projektu Između Republike Kosovo, Koju Predstavlja Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera, Kostt (Operater Sistema za Prenos i Tržište A. D.) i Kfw, Frankfurt na Majni („Kfw“) za Projekat „Razvoj Energetskog Sektora Vii – Poboljšanje Prenosne Mreže”;
 5. Nacrt Zakona o Regulisanju Cena Medicinskih Proizvoda;
 6. Nacert Zakon o Ratifikaciji Sporazuma o Sufinansiranju Stipendija Visokog Obrazovanja Master Nivoa Između Ministarstva Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacije Ambasade Francuske u Prištini;

Ministarstvo koja sponzorizala nacrt zakone koju su se usvojeni:

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera sa cetiri nacrta zakona;
 • Ministarstsvo Zdravstva sa jedan Nacrt Zakon
 • Ministarstvo Prosvete, Nauke, Tehnologije i Inovacija sa jedan Nacrt Zakon.

Jedan zakon koji je planirano za usvojenje za Jun mesec, osvojen je u mart mesecu:

Nacrt Zakona za Agenciju Odbrane u Obaveštajno i Bezbednosnost;

Ministarstvo koja sponzorizala nacrt zakona

 • Ministarstvo Odbrane.

Nacrtzakona koju su se planirano a nisu se osvojili

 1. Nacrt Zakona o Javnim Nabavkama;
 2. Nacrt Zakona o Javnim Nabavkama;
 3. Nacrt Zakona o zastupanju državnih institucija u sudskim i arbitražnim postupcima;
 4. Nacrt Zakona o Centralnom Inspektoratu za Nadzor Tržišta;
 5. Nacrt Zakona o Centralnom Inspektoratu za Nadzor Tržišta;

Nacrtzakona sto se nisu osvojene:

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera sa dva nacrta zakona;
 • Ministarstvo Prade sa jedan nacrt zakon;
 • Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trogvine sa dva nacrt zakona.

Government efficiency in realizing legislative agenda in March 2023

 1. During the month of March 2023, the Government of Kosovo held six meetings and took 44 decisions. It approved the List of concept documents for 2023, which contains a total of 33 concept documents to be approved by the end of 2023.
 2. In the legislative agenda for the month of March 2023, the Government has planned the approval of eleven (11) draft laws, of which it has approved six. It has approved a bill scheduled for approval in June.
 3. Draft laws approved in March according to legislative planning:
 4. Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers, and the European Bank for Reconstruction and Development for the Project for Solar Energy Heating;
 5. Draft Law on amending and supplementing Law No. 04/L-054 on Status and Rights of Martyrs, Invalids, Veterans, Members of Kosovo Liberation Army, Persons Violated During the War, Civilian Victims and Their Families, Amended And Supplemented by Law No. 04/L-172;
 6. Draft Law on Immovable Property Tax;
 7. Draft Law on the Ratification of the Loan and Project Agreement Between the Republic of Kosovo, Represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers, Kostt (System, Transmission And Market Operator J.S.C.) And Kfw, Frankfurt Am Main (“Kfw”) for the Project “Development of the Energy Sector Vii – Improvement of Transmission Network”;
 8. Draft Law on Regulation of Price of Medicinal Products;
 9. Draft Law on the Ratification of the Agreement for the Co-Finance of Higher Education Scholarships at the Master’s Level Between the Ministry of Education, Science, Technology and Innovation and the Embassy of France in Prishtina.

The sponsoring ministries of the approved draft laws are:

 • Ministry of Finance, Labour And Transfers with four draft laws;
 • Ministry of Health with one draft law;
 • Ministry of Education, Science, Technology And Inovation with one draft law.

A draft law scheduled for approval in June, was approved in March:

 • Draft Law on Defence Agency for Intelligence and Security.

The sponsoring Ministry the draft law:

 • Ministry of Defense.

Planned draft laws that have not been approved:

 1. Draft Law on Public Procurement;
 2. Draft Law on Public-Private Partnership;
 3. Draft Law on Representation of State Institutions in Judicial and Arbitration Procedures;
 4. Draft Law on Central Inspectorate of Market Surveillance;
 5. Draft Law on amending and supplementing Law No. 06/L -037 on Metrology.

The sponsoring ministries of unapproved draft laws:

 • Ministry of Finance, Labour And Transfers with two draft laws;
 • Ministry of Justice with one draft law;
 • Ministry of Industry, Entrepreneurship, and Trade with two draft laws.