Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative – Prill 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative – Prill 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative – Prill 2023

(Srpski dole)

(English below)

 

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Prill 2023

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit mars 2023 mbajti katër mbledhje dhe mori 43 vendime. Ajo mori vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Programit Legjislativ. U shtuan 12 projektligje.

Në agjendën legjislative për muajin Prill 2023, Qeveria ka planifikuar miratimin e dy projektligjeve. Ajo nuk ka miratuar asnjërin nga këto projektligje të planifikuara.

Qeveria e Kosovës ka miratuar pesë projektligje jashtë planifikimeve legjislative dhe një projektligj i planifikuar në muajin mars i miratuar në muajin prill 2023.

Projektligjet e planifikuara që nuk janë miratuar në muajin prill sipas planifikimit legjislativ:

 1. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare;
 2. Projektligji për vlerësimin dhe shqyrtimin e akteve të komunave.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve të pamiratuara:

 1. Ministria e Punëve të Brendshme;
 2. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Projektligj i planifikuar në muajin mars i miratuar në muajin prill 2023

 1. Projektligji për Përfaqësimin e Institucioneve Shtetërore në Procedura Gjygjësore dhe Arbitrazh.

Ministria sponsorizuese

 1. Ministria e Drejtësisë.

Projektligjet e miratuara jashtë planifikimeve legjislative:

 1. Projektligji për Aderimin në Marrëveshjen për Statusin dhe Funksionet e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur;
 2. Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2022;
 3. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për Zbatimin e Ndërsjellë të Aktgjykimeve në Cështjet Penale;
 4. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për Ekstradimin;
 5. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Çështje Penale.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve të miratuara:

 1. Zyra e Kryeministrit me një (1) projektligj;
 2. Ministria e Drejtësisë me katër (4) projektligje.

Efikasnost Vlade u sprovođenju zakonodavnog programa u April 2023. godine

Vlada Kosova je tokom meseca marta 2023. godine održala četiri sastanka i donela 43 odluke. Ona je donela odluku o izmeni i dopuni Zakonodavnog programa. Dodate su 12 zakona.

U zakonodavnom dnevnom redu za april 2023. godine Vlada je planirala usvajanje dva nacrta zakona. Nije odobren nijedan od ovih planiranih nacrt zakona.

Vlada Kosova je odobrila pet nacrta zakona van zakonodavnog planiranja, i jedan nacrt zakona planiran u martu, odobren je u aprilu 2023. godine.

Planirani nacrt zakona koji nisu odobreni u aprilu po zakonodavnom planiranja:

 1. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/L-043 o Slobodi Udruživanja u Nevladinim Organizacijama;
 2. Nacrt zakona o vrednovanju akata opština.

Ministarstva koja su sponzorisale neodobrene nacrt zakone:

 1. Ministarstvo Unutrsanjih Poslova;
 2. Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave.

Nacrt zakona planiran u martu, odobren u aprilu 2023

 1. Zakon o Zastupanju Državnih Institucija u Sudskim i Arbitražnim Postupcima.

Ministarstvo koja je sponzorisala zakon:

 1. Ministarstvo pravde.

Nacrt zakona odobreni van zakonodavnog planiranja:

 1. Nacrt Zakona o Pristupanje Sporazuma o Statusu i Funksijama Međunarodne Komisije za Nestala Lica;
 2. Nacrt Zakona o ratifikaciji Finansijskog Sporazuma između Republika Kosova i Evropske Unije za Program IPA 2022;
 3. Nacrt Zakona o Ratifikaciji Sporazuma Između Republike Kosova i Republike Slovenije o Uzajamnom Izvršenju Presuda u Krivičnim Stvarima;
 4. Narc Zakon o Ratifikaciji Sporazuma Između Republike Kosova i Republike Slovenije o Izručenjua;
 5. Nacert Zakon o Ratifikaciji Sporazuma Između Republike Kosova i Republike Slovenije za Uzajamnu Pravnu Pomoć u Krivičnim Stvarima.

Sponzori odobrenih nacrta zakona su:

 1. Kancelarija Premijera sa jednim (1) Zacrta Zakona;
 2. Ministarstvo pravde sa četiri (4) nacrta zakona.

Government efficiency in realizing legislative agenda in February 2023

The Government of Kosovo, during the month of March 2023, held four meetings and took 43 decisions. The Government made a decision on the amendment of the Legislative Program. 12 bills were added.

In the legislative agenda for the month of April 2023, the Government has planned the approval of two draft laws. It has not approved any of these planned draft laws.

The Government of Kosovo has approved five draft laws outside the legislative planning and a draft law planned in March was approved in April 2023.

Planned draft laws that were not approved in April according to the legislative agenda:

 1. Draft Law on amending Law No. 06/L-043 on Freedom of Association in Non-governmental Organizations;
 2. Draft law on evaluation of municipal acts.

The sponsoring ministries of the unapproved draft laws:

 1. Ministry of Internal Affairs;
 2. Ministry of Local Government Administration.

Draft law planned in March was approved in April 2023

 1. Draft Law on Representation of State Institutions in Judicial and Arbitration Procedures.

The sponsoring ministry:

 1. Ministry of Justice.

Draft laws approved outside legislative planning:

 1. Draft Law on Accession to the Agreement on the Status and Functions of the International Commission on Missing Persons;
 2. Draft Law on Ratification of the “Financing Agreement Between the Republic of Kosova and the European Union on IPA 2022 Programme;
 3. Draft Law on the Ratification of the Agreement Between the Republic of Kosovo and the Republic of Slovenia on Mutual Enforcement of Judgments in Criminal Matters;
 4. Draft Law on the Ratification of The Agreement on Extradition Between the Republic of Kosovo and the Republic of Slovenia;
 5. Draft Law on The Ratification of the Agreement Between the Republic of Kosovo and the Republic of Slovenia on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

The sponsoring ministries of the approved draft laws are:

 1. Office of the Prime Minister with one (1) draft law;
 2. Ministry of Justice with four (4) draft laws.