Bërja e Ligjit

Bërja e Ligjit është fushë programatike objektiv i së cilës është që Kosova të ketë kornizë ligjore të drejtë dhe funksionale, e cila zhvillohet përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent. IKD përfshihet në procesin e ligj bërjes në Kosovë duke ofruar ekspertizën tonë për institucionet e shtetit dhe duke avokuar për rekomandime që dalin nga puna jonë hulumtuese.

Aktivitetet

1 2 3 35

Publikimet