Antikorrupsioni

Antikorrupsioni është program i disejnuar që të vë në funksion kapacitetet e IKD-së për zgjidhjen e një nga problemeve kyçe në Kosovë, dhe, rrjedhimisht, ngërthen në vete veprimtari që krijojnë sinergji me programin e sundimit të ligjit. Puna jonë përqendrohet në fuqizimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial përmes monitorimit dhe rishikimit të procedimit të rasteve të korrupsionit dhe zbatimit të ligjeve, politikave dhe strategjive në luftën kundër korrupsionit.

Aktivitetet

1 2 3 21