THIRRJE PËR APLIKIM: Për aftësimin e njëzet (20) studentëve të vitit të fundit të Fakultetit Juridik përmes Klinikës Ligjore (shqip dhe serbisht)

THIRRJE PËR APLIKIM: Për aftësimin e njëzet (20) studentëve të vitit të fundit të Fakultetit Juridik përmes Klinikës Ligjore (shqip dhe serbisht)

THIRRJE PËR APLIKIM: Për aftësimin e njëzet (20) studentëve të vitit të fundit të Fakultetit Juridik përmes Klinikës Ligjore (shqip dhe serbisht)

THIRRJE PËR APLIKIM

Për aftësimin e njëzet (20) studentëve të vitit të fundit të Fakultetit Juridik përmes Klinikës Ligjore

Qendra për Ndihmë Juridike Falas e Institutit të Kosovës për Drejtësi (QNJ-IKD) në kuadër të projektit “Përkrahja e Qendrës për Ndihmë Juridike Falas dhe përkrahja fillestare e Klinikave Ligjore” të financuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara-Misioni në Kosovë, synon të avancojë qasjen në drejtësi për qytetarë, përfshirë grupet e margjinalizuara në Kosovë dhe aftësimin e studentëve përmes Klinikave Ligjore.

IKD, për këtë qëllim shpall konkurs për njëzet (20) pozita të hapura për studentë të vitit të fundit të Fakultetit Juridik, për mentorim dhe aftësim në praktikë profesionale juridike përmes Klinikes Ligjore në bashkëpunim edhe me institucionet tjera relevante.

Pjesëmarrësit e Klinikës ligjore do të kenë mundësinë që përmes aktiviteteve praktike të ngrisin njohuritë e tyre profesionale për funksionimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë, e gjithashtu të jenë pjesë e trajtimit të drejtpërdrejt të rasteve reale të palëve përfitues të ndihmës juridike falas në QNJ-IKD. Përmes njohurive të fituara në kliniken ligjore studentët do të kenë më të lehtë përfundimin e Provimit të jurisprudencës dhe praktikimin e ligjit në Kosovë.

Në përfundim të këtij program të mentorimit, studentët do të marrin certifikata.

Të interesuarit që dëshirojnë të jenë pjesë e këtij projekti, duhet të plotësojnë këto kushte:

  1. Të jenë qytetarë të Republikës së Kosovës;
  2. Të jenë studentë të vitit të fundit të fakultetin juridik
  3. Të mos jenë të dënuar për vepra penale;

Konkursi është i hapur për studentët e vitit të fundit të Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit të Mitrovicës Veriore nga 25 janari deri më 10 shkurt 2021.

Edukimi:
– Studentë në vitin e fundit të Fakultetit Juridik;

Dokumentet e aplikimit:
– CV personale

– Certifikata e notave (ose vërtetimi i notave nga sistemi Seems)

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin interesimin e tyre, duke kontaktuar përmes e-mail adresën: punesim@kli-ks.org,  me titull në email: Aplikim për Pjesëmarrje në Klinikën Ligjore.

  • Kandidatët nga komunitetit jo-shumicë në Kosovë do të kenë përparësi.

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE

Za obuku dvadeset (20) studenata završne godine Pravnog fakulteta preko Pravne klinike

Centar za besplatnu Pravnu Pomoć Kosovskog Instituta Pravde (CPP-KIP) u okviru projekta “Podrška Centru za besplatnu pravnu pomoć i početna podrška pravnim klinikama” koji se finansira od strane  Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, ima za cilj da unapredi pristup pravdi za građane, uključujući marginalizovane grupe na Kosovu, i obuku studenata putem Pravnih klinika.

KIP, u ovu svrhu raspisuje konkurs za dvadeset (20) otvorenih radnih mesta za studente završnih godina Pravnog fakulteta za mentorstvo i obuku u profesionalnoj pravnoj praksi putem Pravne klinike u saradnji sa drugim relevantnim institucijama.

Učesnici Pravne klinike imaće priliku kroz praktične aktivnosti da povećaju svoje profesionalno znanje o funkcionisanju pravosudnog sistema na Kosovu, a takođe i da budu deo direktnog tretmana  slučajeva  koji se odnose na korisnike besplatne pravne pomoći u CPP-KIP.

Kroz znanje stečeno na pravnoj klinici, studenti će lakše položiti pravosudni ispit i baviti se advokaturom na Kosovu.

Na kraju ovog mentorskog programa, studenti će dobiti sertifikate.

Zainteresovani kandidati koji budu izrazili želju da budu deo ovog projekta, moraju da ispunjavaju  sledeće kriterijume:

  1. Da budu državljani Republike Kosovo;
  2. Da budu studenti završnih godina pravnog fakulteta
  3. Da nisu osuđivani za krivična dela;

Konkurs je otvoren za studente završnih godina Univerziteta u Prištini i Univerziteta u Severnoj Mitrovici od 25 januara do 10 februara 2021

Obrazovanje:

– Studenti završne godine Pravnog fakulteta;

Dokumentacija za prijavu:

– Lični CV-(biografija)

Kopija INDEKSA ili uverenje o položenim ispitima

Kandidati koji iskazuju interesovanje trebaju se obratiti kontaktiranjem putem e-adrese: punesim@kli-ks.org, sa naslovom u e-pošti: Prijava za učešće u Pravnoj klinici.

Kandidati iz nevećinske zajednice na Kosovu imaće prioritet