Mbledhja e 141-të e KGJK-së

Mbledhja e 141-të e KGJK-së

Mbledhja e 141-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 141-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 18 nëntor 2015 (e mërkurë)

1 Raportimi i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë (referues: z. Ali Kutllovci)

2 Raportimi i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Gjilan (referues: z. Zyhdi Haziri)

3 Raportimi i Kryetares së Gjykatës Themelore në Pejë (referuese: Elmaze Syka)

4 Diskutimi dhe miratimi i Draft Rregullores për angazhimin e gjyqtarëve në proces mësimor

5 Diskutimi dhe miratimi i Draft Rregullores për ndryshimin e Rregullores 02/2015 për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit nga gjyqësori

6 Propozim për ndryshimin e UA 01/2015 për zbatim të vendimit të KGJK për bartje të përgjegjësive nga SKGJK në gjykata

7 Transferi i gjyqtarëve nga Gj.Th Gjilan në Gj.Th Ferizaj dhe anasjelltas

8 Miratimi i Propozimit të KAGJ lidhur me plotësimin e Rregullores mbi organizimin e brendshëm të gjykatave.