Mbledhja e 149-të e KGJK-së

Mbledhja e 149-të e KGJK-së

Mbledhja e 149-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 149-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 2 mars 2016 (e mërkurë)

1 Miratimi i draft Kodit të etikës dhe sjelljes profesionale të gjyqtarëve

2 Miratimi i draft Rregullores për përcaktimin e sjelljeve të pahijshme

3 Miratimi i kërkesës për dy pozita shtesë për ZPD-në

4 Shqyrtimi i vendimit të Këshillit të pavarur mbikëqyrës

5 Autorizimi i Sekretariatit për ndryshimin e Rregulloreve mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës

6 Autorizimi i Kryesuesit për nënshkrimin e Memorandumeve të Mirëkuptimit

7 Shqyrtimi i kërkesave të EULEX-it (e mbyllur)