IKD me plan për luftimin e korrupsionit në Kosovë

IKD me plan për luftimin e korrupsionit në Kosovë

U prezantua raporti vlerësues i IKD-së “Korrupsioni në Kosovë: Raport vlerësues mbi efikasitetin e sistemit prokuroria në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit”.

Raport ky që përmban gjetjet, vlerësimet dhe rekomandimet lidhur me zbatimin e efikasitetit dhe efektivitetit të këtij plani në mënyrë që rastet të marrin përgjigjen e duhur nga sistemi prokurorial, thuhet në një njoftim nga IKD.