Human Rights Network (HRN) takoi Presidenten Vjosa Osmani për të avokuar për adresimin e rekomandimeve nga Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut

Human Rights Network (HRN) takoi Presidenten Vjosa Osmani për të avokuar për adresimin e rekomandimeve nga Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut

Human Rights Network (HRN) takoi Presidenten Vjosa Osmani për të avokuar për adresimin e rekomandimeve nga Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut
Human Rights Network (HRN) takoi Presidenten e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani në takimin e rradhës avokues për të adresuar rekomandimet të dala nga Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut.
Në takim e djeshëm, përfaqësues të organizatave pjesë të HRN prezantuan raportin dhe diskutuan mbi situatën e të drejtave të njeriut në vend.
HRN avokoi për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të grave, komuniteteve joshumicë, rinisë, personave LGBTI+ dhe personave me nevoja të veçanta duke qenë se vazhdojnë të jenë grupe tejet të cënueshme të shoqërisë tonë.
Për më shumë, u theksua rëndësia kritike e bashkëpunimit të shoqërisë civile dhe institucioneve shtetërore rreth shtyrjes përpara të këtyre rekomandimeve të raportit me qëllim të përmirësimit të situatës së të Drejtave të Njeriut në Kosovë.
RrDNj është një rrjet i përbërë nga shtatë organizata që punojnë së bashku për t’i avancuar më tutje të drejtat e njeriut për të gjithë në Kosovë. Anëtarët e RrDNj-së janë: Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut –Kosovë (YIHR KS), Shoqata e Paraplegjikëve dhe Fëmijëve të Paralizuar të Kosovës HANDIKOS, Qendra për Barazi dhe Liri (CEL), Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK), Nisma e Re Sociale (NSI), Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve (VoRAE). YIHR KS është organizata themeluese dhe sekretariati i RrDNj.
_____
(SRB)
Mreža za ljudska prava (HRN) sastala se sa predsednicom Republike Kosovo @vjosaosmani na redovnom sastanku zagovaranja kako bi se adresirale preporuke iz Izveštaja civilnog društva o ljudskim pravima.
Na jučerašnjem sastanku predstavnici organizacija koje su deo HRN-a predstavili su izveštaj i razgovarali o stanju ljudskih prava u zemlji.
HRN se založilo za zaštitu i unapređenje prava žena, nevećinskih zajednica, mladih, LGBTI+ osoba i osoba sa posebnim potrebama, budući da su i dalje izuzetno ranjive grupe našeg društva.
Štaviše, naglašena je kritična važnost saradnje civilnog društva i državnih institucija na unapređenju ovih preporuka izveštaja u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava na Kosovu.
_____
(ENG)
Human Rights Network (HRN) met the President of the Republic of Kosovo Vjosa Osmani in the regular advocacy meeting to address the recommendations from the Civil Society Report on Human Rights.
In yesterday’s meeting, representatives that are part of the HRN presented the report and discussed the situation of human rights in the country.
HRN advocated for the protection and advancement of the rights of women, non-majority communities, youth, LGBTQI+, and people with special needs, considering that they continue to be extremely vulnerable groups of our society.
Moreover, the critical importance of the cooperation of the civil society and state institutions regarding the advancement of these recommendations of the report in order to improve the situation of Human Rights in Kosovo was emphasized.