Efikasiteti në zbatimin e objektivave Strategjia e Sundimit të Ligjit

Efikasiteti në zbatimin e objektivave Strategjia e Sundimit të Ligjit

Efikasiteti në zbatimin e objektivave Strategjia e Sundimit të Ligjit

Me 11 gusht të vitit 2021, Qeveria e Kosovës e miratoi Strategjinë për Sundimin e Ligjit 2021-2026. Pjesë e rëndësishme e këtij vendimi është edhe Plani i Veprimit për zbatimin e kësaj strategjie për vitet 2021-2023, zbatimin e së cilit do ta monitorojë dhe do ta koordinojë në mënyrë të vazhdueshme Ministria e Drejtësisë së bashku me institucionet e tjera kompetente, të cilat bashkërisht do ta përbëjnë Komitetin Drejtues dhe Organin Koordinues ndërinstitucional.

Plani për zbatimin e Strategjia për Sundimin e Ligjit i ka katër objektiva strategjike: 1) fuqizimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial; 2) fuqizimi i drejtësisë penale; 3) fuqizimi i qasjes në drejtësi; dhe 4) fuqizimi i luftës anti-korrupsion. Këto objektiva janë ndarë në pesëmbëdhjetë (15) objektiva tjera specifike në të cilat është bazuar Plani i Veprimit.

Institucionet zbatuese të aktiviteteve kanë arritur t’i kryejnë vetëm 43% të aktiviteteve të planifikuara.

Objektivi 4, fuqizimi i luftës anti-korrupsion është objektivi me më së shumti aktivitete të realizuara plotësisht dhe me numrin më të vogël të aktiviteteve të pazbatuara në raport me tre objektivat e tjera. Gjashtëdhjetë (60%) përqinde aktivitete janë zbatuar në kuadër të këtij objektivi, ndërsa kanë mbetur për t’u zbatuar plotësisht edhe 1.61% e aktiviteteve.

Objektivi 1, fuqizimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial është objektivi në radhë me më së paku aktivitete të realizuara plotësisht dhe po ashtu me numrin më të vogël të aktiviteteve të pazbatuara. Pesëdhjetë e një (51%) përqind e aktiviteteve janë zbatuar në kuadër të këtij objektivi, ndërsa kanë mbetur për t’u zbatuar plotësisht edhe 8.39 % e aktiviteteve.

Objektivi 3, fuqizimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial është objektivi në radhë me më së paku aktivitete të realizuara plotësisht dhe po ashtu me numrin më të vogël të aktiviteteve të pazbatuara. Tridhjetë e katër (34%) përqind e aktiviteteve janë zbatuar në kuadër të këtij objektivi, ndërsa kanë mbetur për t’u zbatuar plotësisht edhe 16.67 % e aktiviteteve.

Objektivi 2, fuqizimi i drejtësisë penale është objektivi me më së paku aktivitete të realizuara plotësisht dhe po ashtu me numrin më të madh të aktiviteteve të pazbatuara. Tridhjetë e dy (32%) e aktivitete janë zbatuar në kuadër të këtij objektivi, ndërsa kanë mbetur për t’u zbatuar plotësisht edhe 17.95 % e aktiviteteve.

Objektivi 1                             Objektivi 2                 Objektivi 3                 Objektivi 4

forcimi i sistemit                     forcimi i drejtësisë      forcimi i qasjes në       forcimi i luftës

gjyqësor dhe prokurorial         penale                          drejtësi                        antikorrupsion

 

     50.97%                                    32.05%                       34.02%                    59.68%