Efikasiteti i Qeverisë në zbatimin e programit legjislativ për muajin maj 2022

Efikasiteti i Qeverisë në zbatimin e programit legjislativ për muajin maj 2022

Efikasiteti i Qeverisë në zbatimin e programit legjislativ për muajin maj 2022

Qeveria e Republikës së Kosovës gjatë muajit maj 2022, nuk ka arritur t’i miratojë pesë (5) projektligjet e parapara sipas Programit Legjislativ. Qeveria ka miratuar vetëm një projektligj i cili ka qenë i paraparë të miratohej në muajin mars (Projektligji për Zbatimin e Sanksioneve Financiare Ndërkombëtare të Shënjestruara), përderisa një projektligj i paraparë për muajin maj, është miratuar në muajin prill (Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjeve që përcaktojnë Shumën e Beneficionit në Lartësi të Pagës Minimale, Procedurat e Caktimit të Pagës Minimale dhe Shkallët Tatimore në të Ardhurat Personale Vjetore).

Projektligjet që nuk janë miratuar:

 1. Projektligji për Marrëveshjen e Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, mes Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim;
 2. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime;
 3. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe kfw për projektin për ngrohje me energji solare;
 4. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror;
 5. Projektligji për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës.

Government efficiency in the implementation of the legislative program for May 2022

The Government of the Republic of Kosovo during the month of May 2022, has not managed to approve the five (5) draft laws foreseen according to the Legislative Program. The Government has approved only one draft law which was foreseen to be approved in March (Draft Law on Implementation of Targeted International Financial Sanctions), while one draft law foreseen for May, was approved in April (Draft Law on Amending and Supplementing Laws Determining the Amount of Minimum Wage Benefit Amount, Minimum Wage Assignment Procedures and Annual Personal Income Tax Rates).

Draft laws that have not been approved:

 1. Draft Law on Loan Agreement for Additional Funding for the Project Rehabilitation of Railway Line 10, between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Bank for Reconstruction and Development.
 2. Draft Law on Ratification of the Additional Financing Loan Agreement for the Railway Line 10 Rehabilitation Project, between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Investment Bank;
 3. Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and kfW for the project for solar heating;
 4. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-072 on State Border Control and Surveillance;
 5. Draft Law on Higher Education in the Republic of Kosova.

Efikasnost vlade u realizaciji zakonodavnog programa za maj 2022. Godine

Vlada Republike Kosovo tokom meseca maja 2022. godine nije uspela da usvoji pet (5) nacrta zakona predviđenih zakonodavnim programom. Vlada je usvojila samo jedan nacrt zakona koji je bio predviđeno da bude usvojen u martu (Nacrt zakona o Sprovođenju Ciljanih Međunarodnih Finansijskih Sankcija), dok je jedan nacrt zakona predviđen za maj je usvojen u aprilu (Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Utvrđivanju Visine Naknade u Visini Minimalne Zarade, Postupku Raspodele Minimalne Zarade i Poreskim Stopama na Godišnji Dohodak Građana).

Nacrti zakona koji nisu usvojeni:

 1. Nacrt Zakona o Sporazumu o Kreditu za Dodatno Finansiranje za Projekat Rehabilitacije Železničke Linije 10, Između Republike Kosovo, Koju Zastupa Ministarstvo Finansija i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj;
 2. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Sporazuma o Dodatnom Finansiranju Zajma za Projekat Rehabilitacije Železničke Linije 10, između Republike Kosovo, koju Predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropske Investicione Banke;
 3. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Kreditnog Sporazuma Između Republike Kosovo, Koju Zastupa Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i kfW za projekat zagrevanja solarne energije;
 4. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 04/L-072 o Kontroli i Nadzoru Državne Granice;
 5. Nacrt Zakona o Visokom Obrazovanju u Republici Kosovo.