Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Tetor 2022

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Tetor 2022

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Tetor 2022

Qeveria e Republikës së Kosovës në agjendën legjislative për muajin tetor 2022, ka planifikuar miratimin e trembëdhjetë (13) projektligjeve. Nga 13 projektligjet e planifikuara në tetor, tre (3) projektligje janë miratuar gjatë afatit të planifikuar, ndërsa një (1) projektligj i planifikuar në tetor është miratuar gjatë muajit shtatorë. Tri (3) projektligje të miratuara në muajin tetor kanë qenë të planifikuara për miratim në muajin qershor, ndërsa dy (2) projektligjet tjera të miratuara gjatë këtij muaji kanë qenë të planifikuara për miratim në muajin nëntor dhe dhjetor.

 Tetë projektligjet e miratuara në muajin tetor janë:

 1. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Efiçienca e energjisë në ndërtesa publike në Prishtinë”;
 2. Projektligji për Ekspertet Gjyqësorë;
 3. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Nr. 06/L-074 Penal i Republikës se Kosovës;
 4. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit Nr. 08/L-032 të Procedurës Penale;
 5. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje;
 6. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-034 Mbrojtjen e Konsumatorit;
 7. Projektligji për Zhvillim Rajonal të Balancuar;
 8. Projektligji mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve të miratuara janë:

 • Ministria e Drejtësisë me tre (3) projektligje;
 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me dy (2) projektligje.
 • Ministria e Zhvillimit Rajonal me një (1) projektligj;
 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me një (1) projektligj.
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me një (1) projektligj;

Nëntë projektligjet e planifikuara për muajin tetor, por që nuk janë miratuar:

 1. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-205 për Agjencinë e Punësimit;
 2. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrje në programin e BE-së “Customs” për periudhën 2021-2027;
 3. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për pjesëmarrjen e Kosovës në programin e Punësimit dhe Inovacionit Social (EaSI) të Fondit Social Evropian Plus (ESF+) në mes të Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bashkimit Evropian, të përfaqësuar nga Komisioni Evropian;
 4. Projektligji për Pagat në Sektorin Publik;
 5. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L–114 për Zyrtarët Publik;
 6. Projektligji për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme;
 7. Projektligji për Tokën Bujqësore;
 8. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 5 të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
 9. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 6 për Tregtinë në Shërbime të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve që nuk janë miratuar janë:

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me tri (3) projektligje;
 • Ministria e Punëve të Brendshme me dy (2) projektligje;
 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me dy (2) projektligj.
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me një (1) projektligje;
 • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë, dhe Zhvillimit Rural me një (1) projektligj.

—————————————————————————————————————

English

Government efficiency in realizing legislative agenda in October 2022

The Government of the Republic of Kosovo in the legislative agenda for the month of October 2022, has planned the approval of thirteen (13) draft laws. Of the 13 draft laws planned in October, three (3) draft laws were approved during the planned period, while one (1) draft law planned in October was approved during the month of September. Three (3) draft laws approved in October were scheduled for approval in June, while the other two (2) draft laws approved during this month were scheduled for approval in November and December.

Eight approved draft-laws in the month of October are:

 1. Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Bank for Reconstruction and Development for the project “Energy efficiency in public buildings in Prishtina”;
 2. Draft Law on Court Experts;
 3. Draft law on the supplementing and amending of Code No. 06/L-074 Criminal Code of the Republic of Kosovo;
 4. Draft Law on the completion and repeal of Code No. 08/L-032 of Criminal Procedure;
 5. Draft Law on Amending and Supplementing Law no. 06 / L-024 on the Treatment of Unauthorized Constructions;
 6. Draft Law on amending and supplementing the Law no. 06/L-034 on Consumer Protection;
 7. Draft Law on Regional Development;
 8. Draft Law on Budget Appropriations for the Budget of the Republic of Kosovo for 2023.

The sponsoring ministries of the approved draft laws are:

 • Ministry of Justice with three (3) draft laws;
 • Ministry of Finances, Labor and transfers with two (2) draft laws;
 • Ministry of Regional Development with one (1) draft law;
 • Ministry of industry, Entrepreneurship and Trade with one (1) draft laws;
 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure with one (1) draft law.

Nine planned draft laws for October which have not been approved are:

 1. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/ L-205 on the Employment Agency;
 2. Draft Law on Ratification of the Cooperation Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance and Transfers, and the European Union, for participation in the EU “Customs” Program for the Period 2021-2027;
 3. Draft Law on Ratification of the Agreement on Kosovo’s participation in the Employment and Social Innovation (EaSI) program of the European Social Fund Plus (ESF +) between the Republic of Kosovo represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Union, Represented by the Commission European;
 4. Draft Law on Salaries in Public Sector;
 5. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L-114 on Public Officials;
 6. Draft law on Expropriation of Immovable Property;
 7. Draft Law on Agricultural Land;
 8. Draft Law on Ratification for Additional Protocol 5 to the Agreement on Amendment and Accession to the Central European Free Trade Agreement;
 9. Draft Law on Ratification for Additional Protocol 6 on Trade of Services to the Agreement on Amendment and Accession to the Central European Free Trade Agreement.

The sponsoring Ministries of the draft laws that have not been approved are:

 • Ministry of Finances, Labor and transfers with three (3) draft laws;
 • Ministry of Interior with two (2) draft laws;
 • Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade with two (2) draft law;
 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure with one (1) draft law;
 • Ministry of Agriculture, Forestry, and Regional Development with one (1) draft law.

—————————————————————————————————————

Srpski

Efikasnost vlade u sprovođenju zakonodavnog programa u oktobru 2022

Vlada Republike Kosovo je u zakonodavnom programa za mesec oktobar 2022. godine planirala usvajanje trinaest (13) nacrta zakona. Od 13 nacrta zakona planiranih u oktobru, tri (3) nacrta zakona su usvojena u planiranom periodu, dok je jedan (1) nacrt zakona planiran u oktobru usvojen u toku septembra meseca. Tri (3) nacrta zakona usvojena u oktobru planirana su za usvajanje u junu, dok su druga dva (2) nacrta zakona usvojena tokom ovog meseca planirana za usvajanje u novembru i decembru.

Osam usvojenih nacrta zakona su:

 1. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Ugovora o Zajmu Između Republike Kosovo, koju Predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropska Banka za Obnovu i Razvoj za Projekat “Energetska efikasnost u javnim zgradama u Prishtinu”;
 2. Nacrt Zakona o Sudskim Veštacima;
 3. Nacrt zakona o izmeni i dopuni Krivičnog zakonika Republike Kosovo br. 06/L-074;
 4. Nacrt Zakona o dopuni i stavljanju van snage Kodeksa Br. 08/L-032 Krivični Postupci;
 5. Nacrt Zakona o izmenama i Dopunama Zakona br. 06 / L-024 o Tretmanu Nedozvoljenih Objekata;
 6. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 06/L-034 o Zaštiti Potrošača;
 7. Nacrt Zakona o Regionalnom Razvoju;
 8. Nacrt Zakona o Budžetskim Izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2023;

Ministarstve pokrovitelji usvojenih nacrta zakona su:

 • Ministarstvo pravde sa tri (3) nacrta zakona;
 • Ministarstvo finansija, rada i transfera sa dve (2) nacrta zakona;
 • Ministarstvo regionalnog razvoja sa jedan (1) nacrt zakona;
 • Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine sa jedan (1) nacrt zakona;
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa jednim (1) nacrtom zakona:

Devet planiranih nacrta zakona za septembar koji nisu usvojeni su:

 1. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 04/L-205 za Agenciju Zaposljavanja;
 2. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Sporazuma o Saradnji Između Republike Kosovo, Koju Predstavlja Ministarstvo Finansija i Transfera, i Evropske Unije, za Učešće u Programu EU „Carine“ za Period 2021-2027;
 3. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Sporazuma o Učešću Kosova u Programu Zapošljavanja i socijalnih Inovacija (EaSI) Evropskog Socijalnog Fonda Plus (ESF+) Između Republike Kosovo Koju Predstavlja Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropske Unije, Koju zastupa Evropska komisija;
 4. Nacrt Zakona o Platama u Javnom Sektoru;
 5. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 06/L – 114 o Javnim Službenicima;
 6. Nacrt Zakona o Eksproprijaciji Nepokretne Imovine;
 7. Nacrt Zakona o Poljoprivrednom Zemljištu;
 8. Nacrt Zakona o Ratifikaciji za Dodatni Protokol 5 uz Sporazum o Izmjeni i Pristupanju Centralnoevropskom Sporazumu o Slobodnoj Trgovini;
 9. Nacrt Zakona o Ratifikaciji za Dodatni Protokol 6 o Trgovini Uslugama uz Sporazum o Izmjeni i Pristupanju Centralnoevropskom Sporazumu o Slobodnoj Trgovini.

Ministarstva pokrovitelji nacrta zakona koji nisu usvojeni su:

 • Ministarstvo finansija, rada i transfera sa tri (3) nacrta zakona;
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova sa dva (2) nacrta zakona;
 • Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine sa dva (2) nacrta zakona;
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa jednim (1) nacrt zakona;
 • Ministarstvo poljuprivrede, ṣumarstva i ruralnog razvoja sa jednim (1) nacert zakona.