Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shtator 2022

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shtator 2022

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shtator 2022

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shtator 2022

Qeveria e Republikës së Kosovës në agjendën legjislative për muajin shtator 2022, ka planifikuar miratimin e njëzetë e një (21) projektligjeve. Ajo i ka miratuar shtatëmbëdhjetë (17) projektligje, prej të cilave nëntë (9) projektligje të reja, katër (4) projektligje marrëveshje ndërkombëtare dhe katër (4) projektligje ndryshim-plotësim i ligjeve aktuale.

Nga 17 projektligjet e miratuara, vetëm një projektligj ka qenë në agjendë legjislative për muajin shtator. Ndërsa, 13 projektligje kanë qenë të planifikuar për muajt janar, mars, prill, qershor, gusht, nëntor, dhe dhjetor të vitit 2022. Tre (3) projektligje nuk kanë qenë fare në agjendë legjislative të këtij viti.

Shtatëmbëdhjetë projektligjet e miratuara janë:

 1. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
 2. Projektligji nr.08/L-175 për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar
 3. Projektligji nr.08/L-174 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2021;
 4. Projektligji për Marrëveshjen e Bashkëfinancimit për Parkun Inovativ Trajnues në Prizren (ITP Prizren) në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ);
 5. Projektligji nr. 08/L-169 për ratifikimin e Marrëveshjes në mes të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrje të Kosovës në -FISCALIS- programi i Bashkimit Evropian për bashkëpunim në fushën e tatimit 2021-2027;
 6. Projektligji nr.08/L-170 për ratifikimin e Marrëveshjes në mes të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrje të Kosovës në –DOGANAT- programi i Bashkimit Evropian për bashkëpunim në fushën e doganave;
 7. Projektligji për Mbështetjen e Punëve Publike;
 8. Projektligji për Konfliktet Administrative;
 9. Projektligji për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës;
 10. Projektligji për Prokurorin e Shtetit;
 11. Projektligji për Institutin për Dokumentimin e Krimeve të Kryera Gjatë Luftës në Kosovë;
 12. Projektligji për Tubimet Publike;
 13. Projektligji për Sigurinë Kibernetike;
 14. Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin nr.05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative;
 15. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis;
 16. Projektligji për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve;
 17. Projektligji për Masat e Përkohshme të Produkteve Themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve të miratuara janë:

 • Zyra e Kryeministrit me një (2) projektligj;
 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me katër (5) projektligje.
 • Ministria e Drejtësisë me tre (4) projektligje;
 • Ministria e Punëve të Brendshme me tre (3) projektligje;
 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me një (2) projektligj.
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me një (1) projektligj;

19 projektligjet e planifikuara për muajin shtator, por që nuk janë miratuar:

 1. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave;
 2. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;
 3. Projektligji për Shërbimin e Jashtëm;
 4. Projektligji për Financat e Pushtetit Lokal
 5. Projektligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat’
 6. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar për projektin e politikave zhvillimore;
 7. Projektligji për Bankat;
 8. Projektligji për Ndihmën Shtetërore;
 9. Projektligji për Sistemin Qendror të Evidencës Penale;
 10. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-231 për Inspektoratin Policor të Kosovës;
 11. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-221 për Institutin e Kosovës për Administratë Publike;
 12. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-208 për Ripranim;
 13. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-249 për Sigurime Shëndetësore;
 14. Projektligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve Ngjitëse;
 15. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L -190 për Produkte dhe Pajisje Medicinale;
 16. Projektligji për Rregullimin e Çmimit të Produkteve medicinale;
 17. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugët;
 18. Projektligji për Banimin Social;
 19. Projektligji për Tregti të Brendshme.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve që nuk janë miratuar janë:

 • Zyra e Kryeministrit me dy (2) projektligje;
 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me pesë (5) projektligje;
 • Ministria e Shëndetësisë me katër (4) projektligje;
 • Ministria e Punëve të Brendshme me tre (3) projektligje;
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me dy (2) projekjtligje;
 • Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës me një (1) projektligj;
 • Ministria e Drejtësisë me një (1) projektligj;
 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me një (1) projektligj.

Efikasnost vlade u sprovođenju zakonodavnog programa u septembru 2022

Vlada Republike Kosovo je u zakonodavnom programa za mesec septembar 2022. godine planirala usvajanje dvadeset i jedan (21) nacrta zakona. Usvojio je sedamnaest (17) nacrta zakona, od kojih devet (9) novih nacrta zakona, četiri (4) nacrta zakona o međunarodnim ugovorima i četiri (4) nacrta zakona o izmenama i dopunama postojećih zakona.

Od 17 usvojenih nacrta zakona, samo jedan nacrt zakona bio je na dnevnom redu zakonodavnog programa za mesec septembar. Dok 13 nacrta zakona bili su planirani za mesece januar, mart, april, jun, avgust, novembar i decembar 2022. godine. Tri (3) nacrta zakona uopšte nisu bila na zakonodavnom programu ove godine.

 Sedamnaest usvojenih nacrta zakona su:

 1. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06 /L-048 za Nezavisni Nadzorni Savet za Civilnu Službu Kosova;
 1. Nacrt zakon br.08/L-175 o zaštiti klasifikovanih informacija;
 2. Nacrt zakon br.08/L-174 o ratifikaciji Fnansijskog Sporazuma između Republika Kosova i Evropske Unije za program IPA 2021;
 1. Nacrt zakon br.08/L-171 za ratifikaciju Sporazuma o sufinansiranju projekta Park za Inovacije i Obuku Prizren (PIO), između Republike Kosovo koju predstavlja Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Savezne Republike Nemačke koju predstavlja GIZ;
 1. Nacrt zakon br.08/L-169 o ratifikciji Sporazuma između Republike Kosovo, koju zastupa Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropske Unije o učešću Kosova u –FISCALIS- program Evropske Unije za saradnju u oblasti oporezivanja;
 1. Nacrt zakon br.08/L-170 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova, koju zastupa Ministarstvo Finansija Rada i Transfera i Evropske Unije o učešću Kosova u –CARINA- program Evropske Unije za saradnju u oblasti carina;
 1. Nacrt Zakona o podršci javnim radovima;
 2. Nacrt Zakona za Upravne Sporove;
 3. Nacrt zakon br.08/L-168 o Specijalnom Tužilaštvu;
 4. Nacrt zakon br.08/L-167 o Državnom Tužiocu;
 5. Nacrt Zakona o Institutu za Dokumentovanje Zločina Počinjenih Tokom Rata na Kosovu;
 6. Nacrt Zakona o Javnim Okupljanjima;
 7. Nacrt Zakona za Sajber Bezbednost;
 8. Nacrt Zakona o Usklađivanju Posebnih Zakona sa zakonom br. 05 / L-031 o opštem Upravnom Postupku;
 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona br. 03/L-214 o životnoj sredini Procjena uticaja;
 2. Nacrt Zakona o Opštoj Bezbednosti Proizvoda;
 3. Nacrt zakona o privremenim merama osnovnih proizvoda u posebnim slučajevima od destabilizacija na tržištu.

Pokrovitelji usvojenih nacrta zakona su:

 • Kancelarija Premijera sa dva (2) nacrta zakona;
 • Ministarstvo finansija, rada i transfera sa pet (5) nacrta zakona;
 • Ministarstvo pravde sa četiri (4) nacrta zakona;
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova sa tri (3) nacrta zakona;
 • Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine sa dva (2) nacrta zakona.
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa jednim (1) nacrtom zakona:

19 planiranih nacrta zakona za septembar koji nisu usvojeni su:

 1. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 04/L- 44 za Nezavisnu Komisiju za Medije;
 1. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 02/L-31 o Verskim Slobodama na Kosovu;
 1. Nacrt zakona o Slubžbi u Inostranstvu;
 2. Nacrt Zakona o Finansiranju Lokalne Samouprave;
 3. Nacrt Zakona o Poreskoj Administraciji i Postupcima;
 4. Kosovo, Koju Predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i OPEK Fonda za

Međunarodni razvoj za nacrt razvojne politike;

 1. Nacrt Zakona o Bankama;
 2. Nacrt Zakona o Državnoj Pomoći;
 3. Nacrt Zakona o Centralnom Sistemu Kaznene Evidencije;
 4. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona br. 03 / L-231 o Policijskom inspektoratu Kosova;
 1. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04 /L -221 za Kosovski Institute za javnu administraciju;
 1. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona br. 03/L-208 o Readmisiju;
 2. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/L- 249 o Siguranje Zdravstvenom;
 3. Narct Zakona o Sprečavanju i Kontrolisanju Zaraznih Bolesti;
 4. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 04/L-190 o Medicinskim Proizvodima i

Opremi;

 1. Nacrt Zakona o Regulaciji Cena Lekova;
 2. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 2003/11 na Putevima;
 3. Nacrt Zakona o Socijalnom Stanovanjul;
 4. Nacrt Zakona o Unutrašnjoj Trgovini;

Ministarstva pokrovitelji nacrta zakona koji nisu usvojeni su:

 • Kabinet premijera sa dva (2) nacrta zakona;
 • Ministarstvo finansija, rada i transfera sa pet (5) nacrta zakona;
 • Ministarstvo zdravlja sa četiri (4) nacrta zakona;
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova sa tri (3) nacrta zakona;
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa dva (2) nacrta zakona;
 • Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore sa jednim (1) nacrtom zakona;
 • Ministarstvo pravde sa jednim (1) nacrtom zakona;
 • Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine sa jednim (1) nacrtom zakona.

Government efficiency in realizing legislative agenda in September 2022

The Government of the Republic of Kosovo, in the legislative agenda for the month of September 2022, has planned the approval of twenty-one (21) draft laws. It has approved seventeen (17) draft laws, of which nine (9) new draft laws, four (4) draft laws on international agreements and four (4) draft laws amending current laws.

Of the 17 draft laws approved, only one draft law was on the legislative agenda for the month of September. Whereas 13 draft laws were planned for the months of January, March, April, June, August, November, and December of 2022. Three (3) draft laws were not on the legislative agenda of this year at all.

Seventeen approved draft-laws are:

 1. Draft Law on amending and supplementing Law No. 06 / L -048 for the Civil War of the Civil Service of Kosovo;
 1. Draft Law no.08/L-175 on protection of classified information;
 2. Draft Law no.08/L-174 on ratification of the Financing Agreement for IPA 2021 program between the Republic of Kosovo and the European Union;
 1. Draft Law no.08/L-171 for the ratification of the Co-financing Agreement for the Prizren Innovation and Training Park (PIT) project between the Republic of Kosovo represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the Federal Republic of Germany represented by GIZ;
 1. Draft Law no.08/L-169 on ratification of the Agreement between Republic of Kosovo, represented by Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Union on the participation of Kosovo in –FISCALIS- the EU program for cooperation in the field of taxation;
 1. Draft Law no.08/L-170 on ratification of the Agreement between Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Union on the participation of Kosovo in –CUSTOMS- the EU program for cooperation in the field of customs;
 1. Draft Law on Public Works Support;
 2. Draft Law for Administrative Disputes;
 3. Draft Law on the Special Prosecution;
 4. Draft Law on State Prosecutor;
 5. Draft Law on the Institute of Crimes Committed During the War in Kosova;
 6. Draft Law no.08/L-166 on public gatherings;
 7. Draft Law on Cyber Security;
 8. Draft Law on Harmonization of Special Laws with the Law No. 05 / L-031 on General Administrative Procedure;
 1. Draft Law on amending and supplementing of Law No. 03/L-214 on Environmental Impact Assessment;
 1. Draft Law on General Product Safety;
 2. Draft Law on Temporary Measures of Basic Products in special cases of destabilization in the market.

The sponsoring ministries of the approved draft laws are:

 • Office of the Prime Minister with two (2) draft laws;
 • Ministry of Finances, Labor and transfers with five (5) draft laws;
 • Ministry of Justice with four (4) draft laws;
 • Ministry of Interior with three (3) draft laws;
 • Ministry of industry, Enterprenuership and Trade with two (2) draft laws.
 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure with one (1) draft law:

19 planned draft laws for September, which have not been approved are:

 1. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L- 44 for the Independent Media Commission;
 1. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 02/L-31 on Freedom of Religion in Kosovo;
 1. Draft Law on Foreign Service;
 2. Draft Law on Local Government Finance;
 3. Draft Law on Tax Administration and Procedures;
 4. Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the OPEC Fund for International Development for the development policy Project;
 1. Draft Law on Banks;
 2. Draft Law on State Aid;
 3. Draft Law on State Aid;
 4. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 03 / L-231 on the Police Inspectorate of Kosovo;
 1. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-221 on the Kosovo Institute for Public Administration;
 1. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 03/L-208 on Readmission;
 2. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-249 on Health Insurance;
 3. Draft Law on Prevention and Control of Infectious Diseases;
 4. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-190 on Medicinal Products and Medical Devices;
 1. Draft Law on Price Regulation of Medicinal Product;
 2. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 2003/11 on Roads;
 3. Draft Law on Social Housing;
 4. Draft Law on Internal Trade.

The sponsoring Ministries of the draft laws that have not been approved are:

 • The Prime Minister’s Office with two (2) draft laws;
 • Ministry of Finance, Labor and Transfers with five (5) draft laws;
 • Ministry of Health with four (4) draft laws;
 • Ministry of Internal Affairs with three (3) draft laws;
 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure with two (2) draft laws;
 • Ministry of Foreign Affairs and Diaspora with one (1) draft law;
 • Ministry of Justice with one (1) draft law;
 • Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade with one (1) draft law.