Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shkurt 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shkurt 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shkurt 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shkurt 2023

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit shkurt 2023 mbajti nëntë mbledhje dhe mori 43 vendime. Ajo miratoi ndryshoi dhe plotësoi Programin Legjislativ për vitin 2023, në të cilin program, deri në fund të këtij viti planifikohen të miratohen 102 projektligje.

Në agjendën legjislative për muajin shkurt 2023, Qeveria ka planifikuar miratimin e tre projektligjeve, prej të cilave e ka miratuar vetëm një. Ajo ka miratuar tre projektligje jashtë planifikimit në agjendën legjislative për muajin shkurt dhe një projektligj të planifikuar për muajin mars.

Qeveria e Kosovës ka miratuar koncept dokumentin për faturat e kulturave bujqësore dhe fletëmagazinat.

Projektligji i miratuar në muajin shkurt sipas planifikimeve:

 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 08/L-193 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2023.

 

Ministria sponsorizuese e projektligjit të miratuar:

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve.

Dy projektligjet e planifikuara që nuk janë miratuar:

 1. Projekt Kodi Doganor dhe i Akcizave;
 2. Projektligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat.

Ministria sponsorizuese e projektligjeve të pamiratuara:

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve.

Projektligji i miratuar në muajin shkurt, i planifikuar në muajin mars 2023:

 • Projektligji për Organizimin e Tregut për Produktet Bujqësore.

Ministria sponsorizuese e projektligjit të miratuar:

 • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.

Projektligjet e miratuara jashtë planifikimit legjislativ:

 1. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Lëvizjen e Lirë e Letërnjoftime në Ballkanin Perëndimor;
 2. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve Profesionale të Mjekëve, Stomatologëve dhe Arkitektëve në Kontekstin e Marrëveshjes së Tregëtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
 3. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve të Arsimit të Lartë në Ballkanin Perëndimor.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve të miratuara jashtë planifikimit legjislativ

 1. Ministria e Punëve të Brendshme me një (1) projektligj;
 2. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit me dy (2) projektligje.

 

English

Government efficiency in realizing legislative agenda in February 2023

The Government of Kosovo, during the month of February 2023, held nine meetings and took 43 decisions. It approved, amended, and supplemented the Legislative Program for 2023, in which program, until the end of this year, 102 draft laws are planned to be approved.

In the legislative agenda for the month of February 2023, the Government has planned the approval of three draft laws, only one of which has been approved. It has approved three draft laws outside the legislative agenda planning for the month of February and one draft law planned for the month of March.

The Government of Kosovo has approved the concept document for invoices of agricultural crops and paper warehouses.

The draft law that was approved in February according to plans:

 • Draft Law no.08/L-213 on the amendment and supplement of Law no. 08/L-193 on budgetary appropriations for the Budget of the Republic of Kosovo for the year 2023.

The sponsoring ministry of the approved draft law:

 • Ministry of Finance, Labor and Transfers.

The two planned bills that have not been approved:

 1. Draft Customs and Excise Code;
 2. Draft Law on Tax Administration and Procedures.

The sponsoring ministry of unapproved draft laws:

 • Ministry of Finance, Labor and Transfers.

The draft law approved in February is scheduled for March 2023:

 • Draft Law on the Market Organisation for Agricultural Products.

The sponsoring ministry of the approved draft law:

 • Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development.

Draft laws approved outside legislative planning:

 1. Draft Law on ratification of the Agreement on freedom of movement with identity cards in the Western Balkans
 2. Draft Law on ratification of the Agreement on the recognition of professional qualifications of doctors of medicine, doctors of dental medicine, and architects in the Central European Free Trade Agreement Context
 3. Draft Law on ratification of the Western Balkans Agreement on the recognition of higher education qualifications

Ministries sponsoring draft laws approved outside legislative planning

 1. Ministry of Internal Affairs with one (1) draft law;
 2. The Ministry of Education, Science, Technology, and Innovation with two (2) draft laws.

Serbian

Efikasnost Vlade u sprovođenju zakonodavnog programa u Februar 2023. godine

Vlada Kosova tokom februara 2023. godine odrzala devet sastanka i donela je 43 odluke. Usvojila je, izmenila i dopunila je Zakonodavni program za 2023. godinu u kojem je programom, do kraja narednih godina, planirano usvajanje 102 Nacrta Zakona.

Vlada je u zakonodavnom dnevnom redu za februar 2023. godine planirala usvajanje tri Nacrta Zakona, od kojih je usvojila samo jedan. Usvojena su tri Nacrta Zakona van planiranja zakonodavnog dnevnog reda za februar mesec i jedan Nacrt Zakona planiran za mart mesec.

Vlada Kosova je usvojila koncept dokument za fakture poljoprivrednih useva i skladišta papira.

Nacrt Zakona usvojen u februaru prema planovima:

 • Nacrt Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2023. godinu.

 

Ministarstvo koje sponzoriše usvojeni Nacrt Zakona:

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera.

Dva planirana Nacrt Zakona koja nisu odobrene:

 1. Nacrt Zakonika o Carini i Akcizama;
 2. Nacrt Zakona o Poreskoj Administraciji i Postupcima.

Ministarstvo koje sponzoriše neodobrene Nacrte Zakona:

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera.

Nacrt Zakona usvojen u februaru, zakazan za mart 2023:

 • Nacrt Zakona za Organizaciju Tržišta za Poljoprivredne Proizvode.

Ministarstvo koje sponzoriše usvojeni Nacrt Zakona:

 • Ministtarstsvo Poljoprivrede Sumarstva i Ruralnog Razvoja.

Nacrt Zakona usvojene van Zakonodavnog planiranja:

 1. Nacrt zakon o ratifikaciji ugovora o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu;
 2. Nacrt zakon o ratifikaciji ugovora o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi;
 3. Nacrt zakon o ratifikaciji Ugovora o Slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu.

Ministarstva koja sponzorišu Nacrt Zakona odobrenih van zakonodavnog planiranja

 1. Ministarstvo Unutrašnjih Poslova sa jedan (1) Nacrt Zakon;
 2. Ministarstvo Prosvete, Nauke, Tehnologije i Inovacija sa dva (2) Nacrt Zakona.