Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Qershor 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Qershor 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Qershor 2023

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit mars 2023 mbajti 5 mbledhje dhe mori 59 vendime. Ajo miratoi edhe dy koncept dokumente: Koncept-dokumenti për Realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për gjykim brenda kohës së arsyeshme dhe Koncept-dokumenti në Fushën e Patentë Shoferit.

Në agjendën legjislative për muajin Qershor 2023, Qeveria ka planifikuar miratimin e 40 projektligjeve. Ajo ka miratuar gjashtë (6) projektligj.

Tre projektligje u miratuan me vonesë disa mujore.

Një projektligj i planifikuar për muajin qershor është miratuar në muajin mars 2023.

Projektligjet e  miratuara

 1. Projektligji për Ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e Institucionit Korrektues në Gjilan me gëllim të ekzekutimit të dënimeve Daneze;
 2. Projketligji për Agjencinë e Mbrojtjes për Intelegjencë dhe Siguri;
 3. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-160 për Agjencinë e Regjistrimit Civil;
 4. Projektligji për Artin dhe Kulturën;
 5. Projektligji për Kadastër të Pronës së Paluajtshme;
 6. Projektligji për Administrimin e Ndërtesave të Banimit në Bashkëpronësi;
 7. Projektligji për Performancën Energjetike në Ndërtesa.

Ministritë sponsorizuese

 • Ministria e Drejtësisë me një (1) projektligj;
 • Ministria e Mbrojtjes me një (1) projektligj;
 • Ministria e Punëve të Brendshme me një (1) projektligj;
 • Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me një (1) projektligj;
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me tre (3) projektligje.

Projektligji i planifikuar për muajin qershor është miratuar në muajin mars 2023.

 1. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe kfë për projektin për ngrohje me energji solare.

Ministria Sponsorizuese

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT).

Dy projektligje të miratuara me vonesë disa mujore.

 1. Projektligji për Fondin Sovran;
 2. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare.

Ministritë sponsorizuese

 • Zyra e Kryeministrit me një (1) projektligj;
 • Ministria e Punëve të Brendshme me një (1) projektligj.

Projektligjet e planifikuara që nuk janë miratuar:

 1. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave;
 2. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Punës;
 3. Projektligji për Marrëveshjen e Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, mes Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim;
 4. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime;
 5. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për projektin për Banimin Social;
 6. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëfinancimit në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Qeveria e Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike për projektin “Qëndrueshmëria klimatike në sektorin e ujit të Kosovës;
 7. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin “Parku solar 100MË në KEK;
 8. Projekt Kodi Civil i Republikës së Kosovës;
 9. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/ L – 057 për Përgjegjësitë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-003;
 10. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/l-010 për Noterinë;
 11. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-054 për Gjykatat;
 12. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;
 13. Projektligji për Statusin, Qëndrimin e Përkohshëm dhe Kalimin Tranzit të Forcave të Huaja të Armatosura në Territorin e Republikës së Kosovës;
 14. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e Tyre me Ligjin nr. 05/l -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, faza e dytë
 15. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjeve që kanë të Bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive;
 16. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-022 për Përdorimin Civil të Eksplozivëve;
 17. Projektligji për të Huajt;
 18. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror;
 19. Projektigji për Mbrojtje nga Zjarri;
 20. Projektligji për Gjendjen Civile;
 21. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/l -015 për Letërnjoftim;
 22. Projektligji për Shëndetësi;
 23. Projektligji për Sigurime Shëndetësore;
 24. Pojektligji për Inspektoratin Qendror të Shëndetësisë;
 25. Projektligji për Prodhimin, Prezantimin dhe Shitjen e Duhanit dhe Produkteve të Ngjashme;
 26. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugët;
 27. Projektligji për Ndryshime Klimatike;
 28. Projektligji për Banimin Social;
 29. Projektligji për Shpronësimin e Pronës së Paluejtshme;
 30. Projektligji për Rezervat e Detyrueshme të Naftës;
 31. Projektligji për Tregti të Brendshme;
 32. Projektligji për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve të pamiratuara:

 • Zyra e Kryeministrit me një (1) projektligj;
 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me gjashtë (6) projektligje;
 • Ministria e Drejtësisë me pesë (5) projektligje;
 • Ministria e Mbrojtjes me një (1) projektligj;
 • Ministria e Punëve të Brendshme me tetë (8) projektligje;
 • Ministria e Shëndetësisë me katër (4) projektligje;
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me katër (4) projektligje;
 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me dy (2) projektligje;
 • Ministria e Ekonomisë me një (1) projektligj.

———————————————————————————————————————-

Efikasnost vladeu sprovođenju zakonodavnog programa u Jun 2023

Vlada Kosova je tokom meseca marta 2023, održala je 5 sastanaka i donela 59 odluka. Vlada je odobreo i dva konceptualna dokumenta: Koncept-dokument o ostvarivanju građanskih prava, uključujući pravo stranaka na suđenje u razumnom roku, i Koncept-dokument iz oblasti vozačke dozvole.

Vlada je u zakonodavnom programu za Jun 2023 planirala usvajanje 40 nacrta zakona, a usvojio je šest (6) zakona.

Tri nacrt-zakona su odobrena sa nekoliko meseci zakašnjenja. Predlog nacrt zakona planiran za jun odobren je u martu 2023. godine.

Odobrene nacrt zakona

 1. Nacrt zakon br.08/L-236 o ratifikaciji Traktata između Republike Kosova i Kraljevine Danske o korišćenju Korektivne ustanove u Gnjilanu radi izvršenja danskih kazni
 2. Nacrt Zakona za Agenciju Odbrane u Obaveštajno i Bezbednosnost;
 3. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona Br. 04 / L-160 o Agenciji za Civilnu registraciju;
 4. Nacrt Zakona o Umetnosti i Kulturi;
 5. Nacrt Zakona o Katastru Nepokretne Imovine;
 6. Nacrt Zakona o Upravljanju Stambenim Zgradama u susvojini;
 7. Nacrt Zakona o Energetskim Karakteristikama Zgrada.

Sponsorirajuća ministarstva

 • Ministarstvo pravde sa jedan (1) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Odbrane sa jedan (1) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Unutrsanjih Poslova sa jedan (1) nacrta zakona.
 • Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta sa jedan (1) nacrta zakona.
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa tri (3) nacrta zakona.

Predlog nacrt zakona planiran za jun odobren je u martu 2023 godine

 1. Nacrt Zakona o ratifikaciji kreditnog sporazuma između Republike Kosovo, koje je zastupa Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske banke za obnovu i razvoj projekta za grejanje na solarnu energiju

Ministarstvo koja je sponzorisala zakon:

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera (MFRT).

Dva nacrt zakona usvojena su sa nekoliko meseci zakašnjenja.

 1. Nacrt Zakona o Državnom Fondu;
 2. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/L-043 o Slobodi Udruživanja u Nevladinim Organizacijama

Sponzorska ministarstva

 • Kabinet Premijera sa jedan (1) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Unutrsanjih Poslova sa jedan (1) nacrta zakona.

Planirani nacrt zakona koji nisu odobreni u jun po zakonodavnom planiranja:

 1. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04/L- 44 o nezavisnojkomisiji za medije;
 2. Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona o radu;
 3. Nacrt Zakona o ugovoru o zajmu za Dodatno Finansiranje Projekta obnove Železničke Linije 10, Između Republike Kosovo, Koju predstavljaju Ministarstvo Finansija, rada i transfera i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj;
 4. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Sporazuma o Dodatnom Finansiranju Zajma za Projekat obnove Železničke Linije 10, između Republike Kosovo, koju Predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropske Investicione Banke;
 5. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Ugovora o Zajmu Između Republike Kosovo, koju predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Razvojne Banke Saveta Evrope za Projekat Socijalnog Stanovanja;
 6. Nacrt Zakona o ratifikaciji sporazuma o sufinansiranju između Republike Kosovo, koju predstavljaju Ministarstvo finansija, rada i transfera i Vlade švajcarske konfederacije, koju predstavlja državni sekretarijat za ekonomska pitanja za projekat “Klimatska Održivost u sektoru voda Kosova”;
 7. Nacrt Zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma između Republike Kosovo, koje je zastupa Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske banke za ulaganja za projekat ” Solarni park 100MV u KEK- u”;
 8. Nacrt Građanskog Zakonika Republike Kosovo;
 9. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06 / L – 057 o Disciplinskoj Odgovornosti Sudija I Tužilaca, izmenjen i dopunjen Zakonom Br. 08 / L-003;
 10. Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona Br. 06/l-010 o Javnom beležništvu;
 11. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/L-054 o sudovima;
 12. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/L-055 o Sudskom savetu Kosova;
 13. Nacrt Zakona o Statusu, Privremenom Boravku i Tranzitu Stranih oružanih Snaga na Teritoriji Republike Kosova;
 14. Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Koji Sadrže Posebne Administrativne postupke i Njihovo Usklađivanje sa Zakonom br. 05/l- 031 o Opštem upravnom postupku, druga faza;
 15. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/l-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija;
 16. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04-L-022 o Civilnoj Upotrebi Eksploziva;
 17. Nacrt Zakona o Strancima;
 18. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 04/L-072 o Kontrolli i Nadzoru Državne Granice;
 19. Nacrt Zakona o Zaštiti od Požara;
 20. Nacrt Zakona o Civilnom Statusu;
 21. Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Br. 05/l-015 o Ličnoj Karti;
 22. Nacrt Zakona o Zdravstvu;
 23. Nacrt Zakona o Zdravstvenom osiguranju;
 24. Nacrt Zakona o Centralnom Inspektoratu za Nadzor Tržišta;
 25. Nacrt Zakona o Proizvodnji, Prezentaciji i Prometu Duvana i Sličnih Proizvoda;
 26. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 2003/11 o Putevima;
 27. Nacrt Zakona za Klimatske Promene;
 28. Nacrt Zakona o Socijalnom Stanovanju;
 29. Nacrt Zakona o Eksproprijaciji Nepokretne Imovine;
 30. Nacrt Zakona o Obaveznim Rezervama Nafte;
 31. Nacrt Zakona o Unutrašnjoj Trgovini;
 32. Nacrt Zakona za Unapređenje Korišćenja obnovljivih Izvora Energjie.

Ministarstva koja su sponzorisale neodobrene nacrt zakone:

 • Kabinet Premijera sa jedan (1) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera sa šesti (6) nacrta zakona;
 • Ministarstvo pravde sa pet (5) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Odbrane sa jedan (1) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Unutrsanjih Poslova sa osam (8) nacrta zakona;
 • Ministarstsvo Zdravstva sa četiri (4) nacrta zakona;
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa četiri (4) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trogvine sa dva nacrt zakona.
 • Ministarstvo ekonomije sa jedan (1) nacerta zakona;

———————————————————————————————————————-

Government efficiency in realizing legislative agenda in June 2023

The Government of Kosovo, during the month of March 2023, held 5 meetings and took 59 decisions. It also approved two concept documents: Concept-document on the Realization of civil rights, including the right of the parties to a trial within a reasonable time, and Concept-document in the field of Driver’s License.

In the legislative agenda for the month of June 2023, the Government has planned the approval of 40 draft laws. It has approved six (6) draft laws.

Three draft laws were approved several months late.

A draft law planned for June was approved in March 2023.

Draft laws approved

 1. Draft Law no.08/L-236 on the ratification of the Treaty between the Republic of Kosovo and the Kingdom of Denmark on the use of the Correctional Facility in Gjilan for the purpose of the execution of danish sentences;
 2. Draft Law on Defence Agency for Intelligence and Security;
 3. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-160 on Civil Registration Agency;
 4. Draft Law on Art and Culture;
 5. Draft Law on Cadastre of Immovable Property;
 6. Draft law on Administration of Condominium Buildings;
 7. Draft Law on Energy Performance of Buildings.

The sponsoring ministries

 • Ministry of Justice with one (1) draft law;
 • Ministry of Defense with one (1) draft law;
 • Ministry of Internal Affairs with one (1) draft law;
 • Ministry of Culture, Youth and Sport with one (1) draft law;
 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure with three (3) draft laws.

The draft law planned for June was approved in March 2023

 1. Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Bank for Reconstruction and Development for the Project for Solar Energy Heating.

The sponsoring Ministry

 • Ministry of Finance, Labour and Transfers.

Two draft laws approved several months late.

 1. Draft Law on the Sovereign Fund;
 2. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L-043 on Freedom of Association in Non-governmental Organizations.

The Sponsoring Ministries

 • Office of the Prime Minister with one (1) draft law;
 • Ministry of Internal Affairs with one (1) draft law;

Planned draft laws that have not been approved:

 1. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L- 44 on Independent Media Commission;
 2. Draft Law on amending and supplementing the Law on Labour;
 3. Draft Law on Loan Agreement for Additional Funding for the Project Rehabilitation of Railway Line 10, between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labour and Transfers and the European Bank for Reconstruction and Development;
 4. Draft Law on Ratification of the Additional Financing Loan Agreement for the Railway Line 10 Rehabilitation Project, between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Investment Bank;
 5. Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the Development Bank of the Council of Europe for the Social Housing Project;
 6. Draft Law on Ratification of the Co-financing Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the Government of the Swiss Confederation, represented by the State Secretariat on Economic Affairs for the Project “Climate Sustainability in the Kosovo Water Sector”;
 7. Draft Law on Ratification of the Financial Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Investment Bank for the Project “Parku Solar 100MW in KEK”;
 8. Nacrt Građanskog Zakonika Republike Kosovo;
 9. Draft Law on amending and supplementing Law No. 06/L – 057 on Disciplinary Liabilities of Judges and Prosecutors, amended and supplemented by Law No. 08/L-003;
 10. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/l-010 on Notary;
 11. Draft Law on amending and supplementing Law No. 06/L-054 on Courts;
 12. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L-055 on Kosovo Judicial Council;
 13. Draft Law on Status, Temporary Stay and Transit of Foreign Armed Forces in the Territory of the Republic of Kosovo;.
 14. Draft Law on amending and supplementing the Laws Containing Special Administrative Procedures and Their Harmonization With Law no. 05 / l- 031 on General Administrative Procedure, second phase;
 15. Draft Law on amending and supplementing the Laws Related to the Rationalization and Establishment of Accountability Lines of Agrencies;
 16. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04-L-022 on Civil Use of Explosives;
 17. Draft Law on Foreigners;
 18. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-072 on State Border Control and Surveillance;
 19. Draft Law on Fire Protection;
 20. Draft Law on Civil Status;
 21. Draft law on the amendment and completion of Law no. 05/l-015 for Notification;
 22. Draft Law on Health;
 23. Draft Law on Health Insurance;
 24. Draft Law on Central Health Inspectorate;
 25. Draft Law on the Production, Presentation and Sale of Tobacco and Similar Products;
 26. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 2003/11 on Roads;
 27. Draft Law on Climate Change;
 28. Draft Law on Social Housing;
 29. Draft law on Expropriation of Immovable Property;
 30. Draft Law on Compulsory Oil Stocks;
 31. Draft Law on Internal Trade;
 32. Draft Law on the Promotion of the Use of Renewable Energy Sources.

The sponsoring ministries of unapproved draft laws:

 • Office of the Prime Minister with one (1) draft law;
 • Ministry of Finance, Labour and Transfers with six (6) draft laws;
 • Ministry of Justice with five (5) draft laws;
 • Ministry of Defense with one (1) draft law;
 • Ministry of Internal Affairs with eight (8) draft laws;
 • Ministry of Health with four (4) draft laws;
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa četiri (4) nacrta zakona;
 • Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine sa dva (2) nacrta zakona;
 • Ministry of Economy with one (1) draft law.