Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Nëntor 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Nëntor 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Nëntor 2023

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit Nëntor 2023 mbajti 5 mbledhje dhe mori 47 vendime. Në agjendën legjislative për muajin Nëntor 2023, Qeveria ka planifikuar miratimin e pesë (5) projektligjeve. Ajo ka miratuar tetë (8) projektligje prej të cilave asnjë nuk është i planifikuar për miratim për muajin nëntor 2023.

Projektligjet e miratuara në muajin nëntor

 1. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Sigurime Sociale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Holandës;
 2. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e Tyre me Ligjin nr. 05/l -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, faza e dytë;
 3. Projektigji për Mbrojtje nga Zjarri;
 4. Projektligji për Gjendjen Civile;
 5. Projektligji për Letërnjoftim;
 6. Projektligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë;
 7. Projektligji për Shpronësimin e Pronës së Paluejtshme;
 8. Projektligji për Regjistrin e Pronarëve Përfitues.

 Ministritë sponsorizuese

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me një (1) projektligj;
 • Ministria e Punëve të Brendshme me katër (4) projektligje;
 • Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me një (1) projektligj;
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me një (1) projektligj;
 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me një (1) projektligj.

Projektligjet e planifikuara për muajin nëntor por që nuk janë miratuar

 1. Projektligji për Statusin, Qëndrimin e Përkohshëm dhe Kalimin Transit të Forcave të Huaja të Armatosura në Territorin e Republikës së Kosovës;
 2. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.06/L-113 për Organizmin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;
 3. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-092 për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës;
 4. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-102 për Mbrojtjen nga Zhurma;
 5. Projektligji për Inspektimin në Fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit.

 Ministritë Sponsorizuese

 • Ministria e Mbrojtjes me një (1) projektligj;
 • Ministria e Punëve të Brendshme me një (1) projektligj;
 • Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me një (1) projektligj.

Efikasnost vladeu sprovođenju zakonodavnog programa u Novembra 2023

Vlada Kosova je tokom novembra 2023. godine održala 5 sastanaka i donela 47 odluka. U zakonodavnom dnevnom redu za mesec novembar 2023. godine, Vlada je planirala usvajanje pet (5) nacrta zakona. Usvojila je osam (8) nacrta zakona, od kojih nijedan nije predviđen za usvajanje u novembru 2023. godine.

Predlozi usvojeni u novembra

 1.  Nacrt zakon o ratifikacju sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Kosovo i Kraljevine Holandije;
 2. Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Koji Sadrže Posebne Administrativne postupke i Njihovo Usklađivanje sa Zakonom br. 05/l- 031 o Opštem upravnom postupku, druga faza;
 3. Nacrt Zakona o Zaštiti od Požara;
 4. Nacrt Zakona o Civilnom Statusu;
 5. Nacrt Zakona o LičnojKarti;
 6. Nacrt Zakona za Osnaživanje i učešće Mladih;
 7. Nacrt Zakona o Eksproprijaciji Nepokretne Imovine;
 8. Nacrt Zakona o Registru Stvarnih Vlasnika.

Sponsorirajuća ministarstva

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera sa jedan (1) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Unutrsanjih Poslova sa cetiri (4) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta sa jedan (1) nacrta zakona.
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa jedan (1) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trogvine sa jedan (1) nacrt zakona.

Nacrti zakona su planirani za novembra, ali nisu usvojeni.

 1.  Nacrt Zakona o Statusu, Privremenom Boravku i Tranzitu Stranih oružanih Snaga na Teritoriji Republike Kosova;
 2. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/l-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija;
 3. Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona Br. 06/L-092 o korišćenju i razmeni opštinske nepokretne imovine;
 4. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 02/L-102 Zastiti od Buke;
 5. Nacrt Zakona o Inspekcijskom Nadzoru u Oblasti životne sredine, voda, prirode, prostornog planiranja, izgradnje i stanovanja.

 Sponsorirajuća ministarstva

 •  Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa dva (2) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Odbrane sa jedan (1) nacrt zakona;
 • Ministarstvo Unutrsanjih Poslova sa jedan (1) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave sa jedan (1) nacrta zakona.

Government efficiency in realizing legislative agenda in November 2023

The Government of Kosovo, during the month of November 2023, held 5 meetings and took 4470 decisions. In the legislative agenda for the month of November 2023, the Government has planned the approval of five (5) draft laws. It has approved eight (8) draft laws, none of which are scheduled for approval in November 2023.

Draft laws approved in November

 1. Draft Law on ratification Agreement on social security between the Republic of Kosovo and the Kingdom of Netherlands;
 2. Draft Law on amending and supplementing the Laws Containing Special Administrative Procedures and Their Harmonization With Law no. 05 / l- 031 on General Administrative Procedure, second phase;
 3. Draft Law on Fire Protection;
 4. Draft Law on Civil Status;
 5. Draft law on for Notification;
 6. Draft Law on Empowerment and Participation of Youth;
 7. Draft law on Expropriation of Immovable Property;
 8. Draft Law on the Register of Beneficial Owners.

The sponsoring Ministries

 •  Ministry of Finance, Labour And Transfers with one (1) draft law;
 • Ministry of Internal Affairs with four (4) draft laws;
 • Ministry of Culture, Youth and Sport with one (1) draft law;\
 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure with one (1) draft law;
 • Ministry of Industry, Entrepreneurship, and Trade with one (1) draft law.

Draft laws planned for October but not approved

 1.  Draft Law on Status, Temporary Stay and Transit of Foreign Armed Forces in the Territory of the Republic of Kosovo;
 2. Draft Law No. 03/L-113 on Organization and Functioning of State Administration and Independent Agenciesies;
 3. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L-092 on Allocation for Use and Exchange of Municipal Immovable Property;
 4. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 02/L-102 on Noise Protection;
 5. Draft Law on Inspection in the Field of Environment, Water, Nature, Spatial Planning, Construction and Housing.

The sponsoring Ministries

 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure with two (2) draft laws;
 • Ministry of Defense with one (1) draft law;
 • Ministry of Internal Affairs with one (1) draft law;
 • Ministry of Local Government Administration with one (1) draft law.