Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative – Maj 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative – Maj 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative – Maj 2023

(Srpski dole)

(English below)

 

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Maj 2023

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit mars 2023 mbajti 2 mbledhje dhe mori 32 vendime. Ajo mori vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Programit Legjislativ. U shtuan 3 projektligje.

Në agjendën legjislative për muajin Maj 2023, Qeveria ka planifikuar miratimin e gjashtë projektligjeve. Ajo ka miratuar vetëm një projektligj.

Qeveria ka miratuar Koncept-dokumentin për Kodin e Komunikimeve Elektronike.

Projektligji i miratuar

 1. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për Programin e Financave Publike dhe Rritjes Ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar.

Ministria Sponsorizuese

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve.

Projektligjet e planifikuara që nuk janë miratuar:

 1. Projektligji për Fondin Sovran;
 2. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
 3. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L-049 për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 08/L-034;
 4. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L- 083 për Falimentimin;
 5. Projektligji për Regjistrin e Pronarëve Përfitues.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve të pamiratuara:

 1. Ministria e Drejtësisë me tre (3) projektligje;
 2. Zyra e Kryeministrit me një (1) projektligj;
 3. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë një (1) projektligj.

 

Efikasnost Vlade u sprovođenju zakonodavnog programa u Maja 2023. godine

Vlada Kosova je tokom meseca marta 2023,  održala je 2 sastanka i donela 32 odluke.  Vlada je donela odluku o izmeni i dopuni Zakonodavnog programa gde su dodane 3 nacrt zakona.

U zakonodavnom dnevnom redu za mesec maj 2023, Vlada je planirala usvajanje šest nacrt zakona, usvojila je samo jedan predlog zakona.

Vlada je usvojila Koncept dokumenta za Kodeksa elektronskih komunikacija.

Nacrt zakona usvojen od strane Vlade Kosova

 1. Nacrt zakon za ratifikaciju Sporazuma o kreditu za program javnih finansija i ekonomskog rasta između Republike Kosovo i OPEC Fonda za Međunarodni Razvoj.

Ministarstvo koja je sponzorisala zakon:

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera.

Planirani nacrt zakona koji nisu odobreni u maja po zakonodavnom planiranja: 

 1. Nacrt Zakona o Državnom Fondu;
 2. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona Br. 06 / L086 o Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova za pitanja u vezi sa Kosovskom Agencijom za privatizaciju;
 3. Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-049 za Upravljanje Oduzetom i Konfiskovanom Imovinom, dopunjen i izmenjen Zakonom Br. 08/L-034;
 4. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 05/L-083 o stečaju;
 5. Nacrt Zakona o Registru Stvarnih Vlasnika.

Ministarstva koja su sponzorisale neodobrene nacrt zakone:

 1. Ministarstvo pravde sa tri (3) nacrta zakona;
 2. Kabinet Premijera sa jedan (1) nacrta zakona;
 3. Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trogvine sa jedan (1) nacrt zakona.

 

Government efficiency in realizing legislative agenda in May 2023

The Government of Kosovo, during the month of March 2023, held 2 meetings and issued 32 decisions. It issued a decision on the amendment and completion of the Legislative Program. 3 draft laws were added.

In the legislative agenda for the month of May 2023, the Government has planned the approval of six draft laws. It has approved only one draft law.

The government has approved the Concept Document for the Electronic Communications Code.

Approved draft law

 1. Draft Law no. 08/L-198 for the ratification of the Loan Agreement for the Public Finance and Economic Growth Program between the Republic of Kosovo and the OPEC Fund for International Development.

The sponsoring Ministry

 • Ministry of Finance, Labour and Transfers.

Planned draft laws that have not been approved:

 1. Draft Law on the Sovereign Fund;
 2. Draft Law on amending and supplementing Law no. 06 / L086 on Special Chamber of the Supreme Court of Kosovo on Privatization Agency Related Matters;
 3. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 05/L-049 on Management of Sequestrated and Confiscated Assets, supplemented and amended by Law No. 08/L-034
 4. Draft Law on amending and supplementing Law No. 05/L-083 on Bankruptcy;
 5. Draft Law on the Register of Beneficial Owners.

The sponsoring ministries of unapproved draft laws:

 1. Ministry of Justice with three (3) draft laws;
 2. Office of the Prime Minister with one (1) draft law;
 3. Ministry of Industry, Entrepreneurship, and Trade with one (1) draft law.