Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Janar 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Janar 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Janar 2023

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit janar 2023 mbajti pesë mbledhje dhe mori 36 vendime. Ajo miratoi Programin Legjislativ për vitin 2023, në të cilin program deri në fund të këtij viti ka planifikuar miratimin e 100 projektligjeve.

Qeveria e Kosovës, në agjendën legjislative për muajin janar 2023, ka planifikuar miratimin 5 projektligjeve. Nga 5 projektligjet e planifikuara në muajin janar, u miratuan të gjitha.

Pesë (5) projektligjet e miratuara në muajin janar janë:

 1. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;
 2. Projektligji për Shëndetin Riprodhues dhe Fertilizimin e Asistuar Mjekësor;
 3. Projektligji për Verëra;
 4. Projektligji për Investime të Qëndrueshme;
 5. Projektligji për Parqet Industriale dhe Teknologjike.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve të miratuara janë:

 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me dy (2) projektligje;
 • Zyra e Kryeministrit me një (1) projektligj;
 • Ministria e Shëndetësisë me një (1) projektligj;
 • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural me një (1) projektligj.

 

Anglisht

Government efficiency in realizing legislative agenda in January 2023

During January 2023, the Government of Kosovo held five meetings and took 36 decisions. It approved the Legislative Program for the year 2023, where it plans to approve 100 draft laws by the end of this year.

The Government of Kosovo, in the legislative agenda for January 2023, has planned the approval of 5 draft laws. All of the 5 draft laws planned in January were approved.

The five (5) draft laws approved in January are:

 1. Draft Law on amending and supplementing Law No. 02/L-31 on Freedom of Religion in Kosovo;
 2. Draft Law on Reproductive Health and Medically Assisted Conception;
 3. Draft Law on Wines;
 4. Draft Law on Sustainable Investments;
 5. Draft Law on Industrial and Technological Parks.

The sponsoring ministries of the approved draft laws are:

 • Ministry of Industry Entrepreneurship and Trade with two (2) draft laws;
 • The Prime Minister’s Office with one (1) draft law;
 • Ministry of Health with one (1) draft law;
 • Ministry of Agriculture Forestry and Rural Development with one (1) draft law.

 

 

 

Serbisht

Efikasnost Vlade u sprovođenju zakonodavnog programa u januaru 2023. godine

Vlada Kosove je tokom januara 2023. godine održala pet sastanaka i donela 36 odluka. Usvojen je Zakonodavni program za 2023. godinu, u kojem je planirano da se do kraja ove godine usvoje 100 Nacrta Zakona.

Vlada Kosove je u zakonodavnom dnevnom redu za januar 2023. godine planirala usvajanje 5 Nacrta Zakona. Od 5 Nacrta Zakona planirani za januar mesec, sve su usvojene.

Pet (5) usvojenih Nacrta Zakona su:

 1. Nacrt Zakona o Izmeni i Dopuni Zakona Br. 02/L-31 o Verskim Slobodama na Kosovu;
 2. Nacrt Zakona o Reproduktivnom Zdravlju i Medicinski Potpomognutoj Oplodnji;
 3. Nacrt Zakona o Vinu;
 4. Nacrt Zakona o Održivim Investicijama;
 5. Nacrt Zakona o Industrijskim i Tehnološkim Parkovima.

Pokrovitelji usvojenih nacrta zakona su ministarstva:

 • Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine sa dva (2) Nacrt Zakona;
 • Kancelarija Premijera sa jednim (1) Zacrta Zakona;
 • Ministarstvo Zdravlja sa jednim (1) Nacrta Zakona;
 • Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog razvoja sa jednim (1) Nacrt Zakona.