Edukimi

Edukimi është qëllim institucional i IKD-së, të cilin e kemi shndërruar në program të veçantë, në të cilin përfshihet edukimi profesional që e ofrojmë si shërbim për prokurorët, avokatët dhe gjyqtarët, edukimi në punë i juristëve të rinj përmes programit tonë të punës praktike, si dhe trajnimet e punëtoritë e shumta profesionale. Në kuadër të këtij programi, edukohen edhe gazetarët e rinj, të cilët inputet kryesore i japin në kuadër të programit Media, në të prodhojnë produkte të ndryshme mediale dhe aftësohen profesionalisht në profesionin e gazetarisë.

Aktivitetet

1 2 3 23