Deklaratë Publike për Humbjen Tragjike të Jetës së një Fëmije në Gjakovë që Dyshohet se ka Rrjedhur si Rezultat i Neglizhencës Mjekësore

Deklaratë Publike për Humbjen Tragjike të Jetës së një Fëmije në Gjakovë që Dyshohet se ka Rrjedhur si Rezultat i Neglizhencës Mjekësore

Deklaratë Publike për Humbjen Tragjike të Jetës së një Fëmije në Gjakovë që Dyshohet se ka Rrjedhur si Rezultat i Neglizhencës Mjekësore
Jemi thellësisht të tronditur dhe të shqetësuar nga ngjarja tragjike e fundit në Gjakovë, ku një vajzë e re 4 vjeçare humbi jetën në rrethana që sugjerojnë një neglizhencë të rëndë mjekësore dhe diskriminim të mundshëm. Ky ngjarje e rëndë nuk ka lënë vetëm një familje në dhimbje të papërballueshme, por ka ngritur edhe shqetësime serioze në lidhje me standardet e praktikës mjekësore dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në shoqërinë tonë.
Vajza e vogël, raportohet të jetë pjesëtare e një komuniteti etnikisht të marginalizuar, e cila ju nënshtrua një sulmi të dhunshëm, duke marrë lëndime që kërkonin kujdes mjekësor të menjëhershëm dhe të kujdesshëm. Fatkeqësisht, pretendimet sugjerojnë se përgjigja mjekësore që ajo kishte marrë ishte shumë e jo-adekuate, duke ngritur pyetje në lidhje me faktorë si diskriminimi etnik dhe sa ka luajtur rol kjo në nivelin e kujdesit të dhënë.
Ngjarjet e tilla prekin vlerat e shoqërisë sonë dhe besimin që kemi në sistemin shëndetësor për të ofruar mbrojtje dhe kujdes për të gjithë individët, pavarësisht prej përkatësisë apo etnisë së tyre. Është e domosdoshme që kjo humbje tragjike të nxisë një hetim të hollësishëm dhe transparent në rrethanat që çuan në vdekjen e kësaj vajze të re, duke përfshirë një ekzaminim të reagimeve mjekësore që ajo ka marrë.
Ne bëjmë thirrje te autoritetet lokale dhe kombëtare të marrin masa të menjëhershme për të hetuar plotësisht këtë çështje. Është e rëndësishme që ky hetim të kryhet në mënyrë transparente, duke mbajtur përgjegjëse çdo palë që konstatohet të ketë qenë neglizhente për veprimet e tyre. Gjithashtu, kjo ngjarje duhet të shërbejë si një katalizator për ndryshime sistematike në sistemin tonë të kujdesit shëndetësor dhe shoqëror për të siguruar që çdo fëmijë të marrë kujdesin dhe mbrojtjen që i takon.
Duke bërë thirrje për drejtësi dhe rishikim sistematik, ne theksojmë rëndësinë parësore të respektimit të privatësisë dhe dinjitetit të familjes së viktimës gjatë kësaj kohe të dhimbshme. Mediat dhe individët që diskutojnë këtë rast inkurajohen të bëjnë këtë me ndjeshmëri maksimale dhe të shmangin çdo publikim ose raportim që mund të shkaktojë dëme të mëtejshme ndaj familjes. E drejta e tyre për privatësi duhet të mbrohet, duke siguruar që atyre t’u lejohet të mbajnë zi dhe të kërkojnë drejtësi pa ndërhyrje publike ose spekulime të panevojshme.
Ne shprehim ngushëllime të sinqerta për familjen!
Anëtarët e Human Rights Network:
Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS)
Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës (HANDIKOS)
Qendra për Barazi dhe Liri – (CEL Kosova)
Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD)
Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ)
Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve (VORAE)
Iniciativa e Re Sociale (NSI)
_____
SRB
Saopštenje o tragičnom gubitku mladog života u Đakovici zbog navodne medicinske nepažnje
Izuzetno smo tužni i uznemireni nedavnim tragičnim incidentom u Đakovici, gde je mlada četvorogodišnja devojčica izgubila život pod okolnostima koje sugerišu težak propust u pružanju medicinske pomoći i potencijalnu diskriminaciju. Ovaj poražavajući događaj nije samo ostavio porodicu u nepodnošljivoj tuzi, već je takođe izazvao izuzetnu zabrinutost u vezi sa standardima medicinske prakse i zaštite prava dece u našem društvu.
Devojčica, navodno pripadnica etnički marginalizovane manjine, bila je podvrgnuta fizičkom nasilju, zadobivši povrede koje su zahtevale hitnu i pažljivu medicinsku pomoć. Nažalost, navodi sugerišu da je medicinska nega koju je dobila bila izrazito neadekvatna, što nameće pitanje da li faktor kao što je etnička diskriminacija igra ulogu u nivou pružene pomoći.
Takvi incidenti pogađaju srž vrednosti našeg društva i poverenja koje polažemo u zdravstveni sistem da pruži zaštitu i negu svim pojedincima, bez obzira na njihovo poreklo ili etničku pripadnost. Imperativ je da ovaj tragični gubitak podstakne temeljnu i transparentnu istragu o okolnostima koje su dovele do smrti ove mlade devojčice, uključujući ispitivanje nivoa zdravstvene nege koji je dobila.
Pozivamo lokalne i nacionalne vlasti da odmah preduzmu akciju kako bi se ovo pitanje istražilo u potpunosti. Ključno je da se ova istraga vodi transparentno, zahtevajući odgovornost svih onih za koje se utvrdi da su se ponašali nesavesno. Štaviše, ovaj incident mora poslužiti kao katalizator sistemskih promena u zdravstvenom i socijalnom sistemu kako bi se osiguralo da svako dete dobija negu i zaštitu koju zaslužuje.
Dok pozivamo na pravdu i sistemsku reviziju, naglašavamo izuzetnu važnost poštovanja privatnosti i dostojanstva porodice žrtve tokom ovog bolnog perioda. Mediji apeluju na medijske kuće i pojedince koji izveštavaju o ovom slučaju da to učine sa naročitom osetljivošću i da izbegnu bilo kakvo objavljivanje ili izveštavanje koje bi moglo dodatno naškoditi ožalošćenoj porodici. Njihovo pravo na privatnost mora biti zaštićeno, osiguravajući da im je dozvoljeno da žale i traže pravdu bez nepotrebnih intervencija javnosti ili spekulacija.
Iskazujemo najiskrenije saučešče porodici.
Članovi Mreže za ljudska prava:
Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS)
HANDIKOS
Centar za ravnopravnost i slobodu (CEL Kosova)
Kosovski pravni institut (KLI)
Kosovski centar za rodne studije (KCGS)
Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE)
Nova društvena inicijativa (NSI)
_____
ENG
Public Statement on the Tragic Loss of a Young Life in Gjakova Due to Alleged Medical Negligence
We are deeply saddened and disturbed by the recent tragic incident in Gjakova, where a young 4-year-old girl lost her life under circumstances that suggest a grievous lapse in medical care and potential discrimination. This devastating event has not only left a family in unbearable grief but has also raised significant concerns about the standards of medical practice and the safeguarding of children’s rights within our society.
The little girl, reportedly a member of an ethnically marginalised minority, was subjected to a violent assault, sustaining injuries that required immediate and careful medical attention. Unfortunately, the allegations suggest that the medical response she received was grossly inadequate, raising questions about whether factors such as ethnic discrimination played a role in the level of care provided.
Such incidents strike at the heart of our society’s values and the trust we place in our healthcare systems to offer protection and care to all individuals, regardless of their background or ethnicity. It is imperative that this tragic loss prompts a thorough and transparent investigation into the circumstances leading to this young girl’s death, including an examination of the healthcare responses she received.
We call upon local and national authorities to take immediate action to investigate this matter fully. It is crucial that this investigation is conducted transparently, holding any parties found negligent accountable for their actions. Furthermore, this incident must serve as a catalyst for systemic changes within our healthcare and social systems to ensure that every child receives the care and protection they deserve.
As we call for justice and systemic review, we emphasise the paramount importance of respecting the privacy and dignity of the victim’s family during this painful time. Media outlets and individuals discussing this case are urged to do so with the utmost sensitivity and to avoid any publication or reporting that could further harm the grieving family. Their right to privacy must be protected, ensuring they are allowed to mourn and seek justice without undue public intrusion or speculation.
We express our deepest condolences to the family!
Human Rights Network members:
Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS)
HANDIKOS
Center for Equality and Liberty (CEL Kosova)
Kosovo Law Institute (KLI)
Kosovo Center for Gender Studies (KCGS)
Voice of Roma, Ashkali and Egyptians (VoRAE)
New Social Initiative (NSI)
______
ROMA
Publikuni Deklaracia vash tragikuno nashalipe e jivdipasko e yekhe qhavoresko ani Jakova kova undringyola kay alo sar rezultati e saslaripaska neglizhencako.
Siyem buderipea pervade thay qalavde kotar paluno tragikuno ovipe ani Jakova, kote yekh terni 4 bershuni qhay nashalgya poro jivdipe ano truyala kola sugerinena yekh phari saslaripaski neglizhenca thay shayutno diskriminipe. Akava pharo ovipe na mukhla numay yekha familia bara dukha, numay angya vi seriozune undripya vash o saslaripaske praktikake standardya thay garavipe e qhavorikane hakayengo ko amaro amalipe.
E tikni qhay, koya raportingyola kay sine kotor e etnikune marginalizime komuniteteske, koya sinela yekh bari violenca, mardili buderipea, so rodingya yekhataruno saslaripasko dikhipe. Qhalalipea, o pretendipya sugerinena kay o saslaripasko respodipe kole oy lela sine but na adekvatuno, vazdipea puqipe phanglo e faktorenca sar si etnikuni diskriminacia thay kobar akava khelgya rola ano niveli e dende dikhipasko.
Ayeka ovipya qalavna amare amalipaske vasnipya thay e pakiv kole simen ko saslaripasko sistemi vash te da yekh garavipe thay dikhipe vash o sah individya, bi lelo pe dikhipe olengo etnikuno ose religiuno peripe. Si but mahatno kay akava tragikuno nashalipe te inicinel yekh transparentuno thay detaluno rodlaripe vash o truyalipya kola ingarde pe akala terna qhako meripe, dikhlaripea yekh ekzaminipe e saslarnenga reakciako kola oy lela.
Amen kera kharipe kay o lokalune thay nacionalune autoritetya te len yekhatarune bajakya vash te rodlaren detalipea akava puqipe. Si mahatno kay akava rodlaripe te ovel pe transparentuno drom, adikeripea godorni sakoya rig koya konstatingyola kay sine neglizhentuni pe olengo butikeripe. Pe ayni vaht, akava ovipe manglape te servinel sar yekh katalizatori vash sistematikune yaveripya ko amaro sistemi e saslaripaske thay amalipaske dikhipasko vash te sigurina kay sakova qhavoro te lel o dikhipe thay garavipe kole hakedinla.
Keripea kharipe vash hakayipe thay sistematikuno redikhipe, amen rilepara o principialuno mahatnipe vash viktimaka familiako privatipasko thay dinyitetesko respektipe ko akava but dukhavdo vahti. O medie thay individya kola diskutinena akava suro inkuraingyona te keren yekh maksimaluno sensitiviteti thay te ciden vast kotar publikipe ose raportipe kova shay anla maybare pharipya familiake. Olengo privatipasko hakay musay te garavgyol, siguripea kay olenge te mekhlol te adikeren kalo thay te roden hakayipe bizi publikuni intruzia ose bi mangle spekulacie.
Amen saslara e familiako shero!
O Jene e Manushikane Hakayenga Rafinako:
Ternengi Iniciativa vash Manushikane Hakaya (YIHR KS)
Kosovaki Qhavorengi Paraplegikuno thay Paralizako Amalipe (HANDIKOS)
Centro vash Yekhipe thay Tromalipe – (CEL Kosova)
Kosovako Instituti vash Hakayipe (IKD)
Kosovako Centro vash yeryengo Studiripe (QKSGJ)
Romengo, Ashkaliengo thay Egipqanyengo Avazo (VORAE)