PROKURORËT PËR TETË MUAJ ZGJIDHIN 311 RASTE ME 839 PERSONA PËR RASTE TË KORRUPSIONIT

PROKURORËT PËR TETË MUAJ ZGJIDHIN 311 RASTE ME 839 PERSONA PËR RASTE TË KORRUPSIONIT

Prishtinë, 16 korrik 2014 – Sipas të dhënave të Këshillit Prokurorial të Kosovës, prokuroritë në ditën e hyrjes në fuqi të planit të veprimit (me 04 nëntor 2014), kanë pasur në punë 516 raste ndaj 1682 personave.

Nga këto raste të lartpërmendura, prokuroritë, gjatë periudhës 8 mujore (04 nëntor 2013 deri me 30 qershor 2014) kanë zgjidhur 222 raste ndaj 695 personave. Rastet e 695 personave, prokuroritë i kanë zgjidhur në këtë mënyrë:

–         Për 149 persona është hedhur kallëzimi penal;

–         Për 236 persona është pushuar hetimi;

–         Për 35 persona është ngritur aktakuzë për dhënien e urdhrit ndëshkimor;

–         Për 32  persona është ngritur Aktakuzë e drejtpërdrejt

Për 243 persona është ngritur aktakuzë pas zhvillimit të hetimeve;

Ndërsa, nga data 04 nëntor 2014 deri me 30 qershor 2014 prokuroritë kanë pranuar në punë edhe 350 raste te reja ndaj 625 personave.

 

Numri i përgjithshëm i rasteve në prokurori, duke përfshirë dy periudhat kohore (periudha para hyrjes në fuqi të planit të veprimit dhe periudha pas marrjes së rasteve të reja në punë) rezulton se kemi 866 raste me 2307 persona. Dhe në tërësi të zgjidhura kemi 311 raste me 839 persona. Prokuroritë rastet e këtyre 839 personave i kanë zgjidhur në këtë mënyrë:

–         Për 180 persona është hedhur kallëzimi penal;

–         Për 273 persona është pushuar hetimi;

–         Për 41 persona është ngritur aktakuzë për dhënien e urdhrit ndëshkimor;

–         Për 50 persona është ngritur aktakuzë e drejtpërdrejtë;

–         Për 295 persona është ngritur aktakuzë pas zhvillimit të hetimeve.

 

Rastet e 839 personave, sipas prokurorive janë zgjidhur në këtë mënyrë:

 

 1. Prokuroria Speciale rastet e 120 personave i ka zgjidhur në këtë mënyrë:
  • Për 14 persona ka hedhur kallëzimin penal;
  • Për 85 persona ka pushuar hetimet;
  • Për 1 person ka ngritur aktakuzë direkte;
  • Për 20 persona ka ngritur aktakuzë pas hetimeve.

 

 1. Prokuroria Themelore në Prishtinë rastet e 123 personave i ka zgjidhur në këtë mënyrë:

Për 25 persona ka hedhur kallëzimin penal;

 • Për 25 persona ka pushuar hetimet;
 • Për 3 persona ka ngritur aktakuzë me urdhër ndëshkimor;
 • Për 7 persona ka ngritur aktakuzë direkte.
 • Për 63 persona ka ngritur aktakuzë pas hetimeve.

 

 1. Prokuroria Themelore në Prizren rastet e 184 personave i ka zgjidhur në këtë mënyrë:
  • Për 50 persona ka hedhur kallëzimin penal;
  • Për 46 persona ka pushuar hetimet;
  • Për 6 persona ka ngritur aktakuzë direkte.
  • Për 82 persona ka ngritur aktakuzë pas hetimeve.

 

 1. Prokuroria Themelore në Pejë rastet e 110 personave i ka zgjidhur në këtë mënyrë:
  • Për 20 persona ka hedhur kallëzimin penal;
  • Për 57 persona ka pushuar hetimet;
  • Për 9 persona ka ngritur aktakuzë direkte.
  • Për 24 persona ka ngritur aktakuzë pas hetimeve.

 

 1. Prokuroria Themelore në Gjilan rastet e 106 personave i ka zgjidhur në këtë mënyrë:
  • Për 18 persona ka hedhur kallëzimin penal;
  • Për 40 persona ka pushuar hetimet;
  • Për 20 persona ka ngritur aktakuzë direkte.
  • Për 28 persona ka ngritur aktakuzë pas hetimeve.

 

 1. Prokuroria Themelore në Mitrovicë rastet e 39 personave i ka zgjidhur në këtë mënyrë:
  • Për 31 persona ka hedhur kallëzimin penal;
  • Për 2 persona ka ngritur aktakuzë direkte.
  • Për 6 persona ka ngritur aktakuzë pas hetimeve;
   1. Prokuroria Themelore në Ferizaj rastet e 95 personave i ka zgjidhur në këtë mënyrë:
    • Për 14 persona ka hedhur kallëzimin penal;
    • Për 9 persona ka pushuar hetimet;
    • Për 38 persona ka ngritur aktakuzë me urdhër ndëshkimor
    • Për 5 persona ka ngritur aktakuzë direkte,
    • Për 29 persona ka ngritur aktakuzë pas hetimeve.

    

   1. Prokuroria Themelore në Gjakovë rastet e 62 personave i ka zgjidhur në këtë mënyrë:
    • Për 8 persona ka hedhur kallëzimin penal;
    • Për 11 persona ka pushuar hetimet;
    • Për 43 persona ka ngritur aktakuzë pas hetimeve.

    

   Me datë 01 korrik 2014, nëpër prokurori janë në punë edhe 555 raste ndaj 1468 personave

    

   Ndërsa, sipas statistikave të pranuara për llojet e vendimeve që gjykatat kanë vendos, për  rastet e lëndëve të korrupsionit janë si në vijim:

   –         41 persona janë shpallur fajtorë;

   –         5 persona janë liruar nga aktakuza; dhe

   –         Për 7 persona është refuzuar aktakuza.