Mbledhja e 157-të e KGJK-së

Mbledhja e 157-të e KGJK-së

Mbledhja e 157-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Nehat Idrizi për Mbledhjen e 157-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 25 maj 2016 (e mërkurë)

1 Miratimi i Rregullores për zgjedhjen e anëtarëve të KGJK-së nga gjyqësori

2 Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga radhët e Gjykatave Themelore

3 Miratimi i draft Rregullores për procedurat e zgjedhjes, emërimit, vlerësimit, pezullimit dhe shkarkimit të kryetarëve të gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës

4 Propozimi i kryetares së Gjykatës Themelore në Pejë për caktimin e gjyqtarit mbikqyrës të degës së Gjykatës Themelore në Pejë – Dega në Istog

5 Rekomandimi i Institucionit të Avokatit të Popullit A.nr.185/2012

6 Diskutimi rreth memorandumit të mirëkuptimit me organizatën “Çohu”

7 Vendimi per shpalljen e konkursit për kryetar të Gjykatës Themelore në Pejë

8 Themelimi i Komisionit për hartimin e provimit më shkrim për gjyqtarë

9 Themelimi i Komisionit lidhur me konkursin për shpallje të pozitave për gjyqtarë

10 Të ndryshme