Mbledhja e 153-të e KGJK-së

Mbledhja e 153-të e KGJK-së

Mbledhja e 153-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Nehat Idrizi për Mbledhjen e 153-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 6 prill 2016 (e mërkurë)

1 Miratimi i ekstrakteve të procesverbaleve nga mbledhja e 146, 147, 148 dhe 149 të Këshillit Gjyqësor

2 Miratimi i draft Rregullores për rekrutimin, provimin, emërimin dhe riemërimin e gjyqtarëve

3 Miratimi i draft Rregullores për ndryshimin e rregullores nr. 01/2014 për procedurën e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve

4 Shpallja e vendeve të lira për gjyqtarë

5 Raport mbi implementimin e planit për lëndët e korrupsionit

6 Autorizimi i Kryesuesit për nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit me KMDLNJ

7 Autorizimi i Kryesuesit për nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit me IKDnë

8 Themelimi i Komisionit për rekrutim sipas vendimit plotësues për shpalljen e vendeve të lira për gjyqtarë nga Komuniteti jo-shumicë

9 Kërkesa për transfer

10 Kërkesa e drejtorit të ZPD-së për shtesa