Mbledhja e 107-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Mbledhja e 107-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Mbledhja e 107-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 5 nëntor 2015 (e enjte)

 1. Aprovimi i rendit të ditës;
  2. Aprovimi  i transkriptit dhe procesverbalit  të takimit 106 të Këshillit Prokurorial të datës 09 tetor 2015;
  3. Shpallja e Konkursit për prokurorë në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit;
  4. Shpallja e Konkursit  për tre anëtarë jo-prokurorë të Këshillit  Prokurorial;
  5. Aprovimi i  katër (4) Rregulloreve:
  a) Rregullore për emërimin e Kryeprokurorëve;
  b) Rregullore për ndarjen e lëndëve;
  c) Rregullore për skemën e kompensimit të anëtarëve dhe komisioneve të Këshillit      Prokurorial të Kosovës;
  d) Rregullore për punën e komisionit disiplinor dhe procedurën disiplinore ndaj prokurorëve;
  6.  Manuali për Sekuestrim dhe Konfiskim në Kosovë;
  7. Ndryshim i Vendimit të komisionit për zgjedhjen e drejtorit në SZKPSH;
  8. Kërkesë për transferim nga prokurori z. Besim Susuri;
  9. Kërkesë nga kandidatja për prokurore z. Hana Canaj;