Mbledhja e 105-të e KPK-së

Mbledhja e 105-të e KPK-së

Mbledhja e 105-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 11 shtator 2015 (e premte)

1.Aprovimi i rendit të ditës;
2. Aprovimi transkripteve  dhe procesverbaleve  të takimit 103 të KPK-së, të datës 04 gusht 2015 dhe takimit të 104 të Këshillit Prokurorial të datës 07 gusht 2015;
3. Formimi i Komisionit për Administrimin e Prokurorive;
4. Formimi i Komisionit Disiplinor:
5. Themelimi i Komisionit për Integrime Evropiane;
6. Themelohet grupi punues për hartimin e strategjisë dhe planeve të veprimit për ngritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e veprave penale karakteristike;
7. Zgjerimi dhe plotësimi i komisionit për finalizimin e Rregullores për Veprimtarin e Brendshme  të Prokurorit së Shtetit;
8. Formimi i Grupit Punues  për hartimin  e Rregulloreve;
9. Kërkesa e prokurorit z. Besim Kelmendi për angazhim në projektin GIZ për hartimin e formave të shkresave penale;
10. Kërkesë nga EULEX për miratimin e emërimit nga KPK, të dy prokurorëve të EULEX-it;
11. Raporti Mekanizmit Përcjellës (janar – qershor 2015);
12. Raporti i Gjeografisë Kriminale;
13. Kërkesë për realizimin e të drejtave për përfitimin e ish-zyrtarëve të lartë, ushtruar nga Kryeprokurori i Prizrenit z. Sylë Hoxha;
14. Kërkesë nga prokurorja znj.  Ardita Beqiraj dhe përgjigja nga Kryeprokurori i PTH Pejë;
15. Kërkesë për transferim e prokurores znj. Gjejrone Alaj;
16. Kërkesë për ligjërim e prokurorit z. Arian Gashi;