KORNIZA LIGJORE

KORNIZA LIGJORE

Kodi Penal i Kosovës rregullon me një kapitull të veçantë veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare.

Në kapitullin XXXIV dhe  XXV,  Kodi Penal i Kosovës,  ka paraparë të gjitha veprat që me ligj sanksionojnë dënimet për kryerësit veprave penale të korrupsionit zyrtar dhe vepra penale kundër detyrës zyrtare.

Më poshtë gjeni të ngarkuara Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale të Kosovës dhe një dokument të veçantë me veprat që përcaktohen si veprat penale kundër korrupsionit:

  1. Kodi Penal i Republikes se Kosoves
  2. Kodi i Procedures Penale i Republikes se Kosoves
  3. Plani Strategjik 2013-2015
  4. Plani i Veprimit te KPK-se per rastet e korrupsionit
  5. Veprat Penale kunder Korrupsionit

Po ashtu në këtë kategori do të gjeni të ngarkuar memorandumin e bashkëpunimit në mes të Këshillit Prokurorial dhe Institutit të Kosovës për Drejtësi.

  1. Memorandum Bashkepunimi mes KPK-se dhe Institutit te Kosoves per Drejtesi