KONKURS PUNE

KONKURS PUNE

KONKURS PUNE

(PLOTËSUAR) SHTYHET AFATI PËR VENDE TË LIRA PUNE: Monitorues/Hulumtues në IKD

08/08/2016

KONKURS PËR PUNË (zgjatet afati i aplikimit për kandidatët nga Mitrovica, Peja dhe Gjakova deri më 11 gusht 2016, ora 17:00)

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) është duke kërkuar kolegë të motivuar për punë dhe entuziastë për t’iu bashkuar ekipit tonë në këto pozita:

  1. MONITORUES/HULUMTUES NË PEJË
  2. MONITORUES/HULUMTUES NË GJAKOVË
  3. MONITORUES/HULUMTUES NË MITROVICË

PËR POZITËN MONITORUES/HULUMTUES DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE TË PUNËS JANË:
– Monitorimi i institucioneve publike (me fokus në sistemin e drejtësisë);
– Hulumtimi në teren, mbledhja dhe analiza e të dhënave primare dhe sekondare të hulumtimeve;
– Hulumtimi dhe raportimi në baza ditore nga gjykatat, prokuroritë, policia, etj;
– Hulumtimi dhe raportimi për tema problemore në fushën e sundimit të ligjit;
– Shkrimi i raporteve dhe analizave në fushën e sundimit të ligjit;

Edukimi dhe shkathtësitë:
– Së paku studimet bachelor në Fakultetin Juridik;
– Shkathtësi të larta të shkrimit akademik
– Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës angleze
– Përvojë në projekte hulumtuese

Dokumentet e aplikimit:
– CV personale
– Letër e motivimit
– Letër e rekomandimit

Jemi duke në kërkim të personave të interesuar për të punuar në një mjedis kreativ dhe sfidues pune, me një ekip të ri, të motivuar dhe profesional, me mundësi për t’u avancuar në fusha akademike e profesionale si dhe me mundësi reale për të ndikuar drejtpërdrejt politikën publike në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë. IKD është vend i mundësive të barabarta andaj inkurajohen femrat si dhe komunitetet jo-shumicë në Kosovë që të aplikojnë.

Aplikacionet pranohen deri më 11 gusht 2016 në orën 17:00, dhe ato duhet të dërgohen në e-mailin: info@kli-ks.org me titull: Aplikim për Monitorues/Hulumtues për qytetin në të cilin aplikoni. Psh: Aplikim për Monitorues/Hulumtues në Prishtinë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në bazë të dokumenteve të aplikimit do të ftohen për tu intervistuar. 

—————————————————————————————————————–

VENDE TË LIRA PUNE: Monitorues/Hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi

01/08/2016

KONKURS PËR PUNË

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) është duke kërkuar kolegë të motivuar për punë dhe entuziastë për t’iu bashkuar ekipit tonë në këto pozita:

  1. MONITORUES/HULUMTUES NË PRISHTINË
  2. MONITORUES/HULUMTUES NË PEJË
  3. MONITORUES/HULUMTUES NË GJAKOVË
  4. MONITORUES/HULUMTUES NË MITROVICË

PËR POZITËN MONITORUES/HULUMTUES DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE TË PUNËS JANË:
– Monitorimi i institucioneve publike (me fokus në sistemin e drejtësisë);
– Hulumtimi në teren, mbledhja dhe analiza e të dhënave primare dhe sekondare të hulumtimeve;
– Hulumtimi dhe raportimi në baza ditore nga gjykatat, prokuroritë, policia, etj;
– Hulumtimi dhe raportimi për tema problemore në fushën e sundimit të ligjit;
– Shkrimi i raporteve dhe analizave në fushën e sundimit të ligjit;

Edukimi dhe shkathtësitë:
– Së paku studimet bachelor në Fakultetin Juridik;
– Shkathtësi të larta të shkrimit akademik
– Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës angleze
– Përvojë në projekte hulumtuese

Dokumentet e aplikimit:
– CV personale
– Letër e motivimit
– Letër e rekomandimit

Jemi  në kërkim të personave të interesuar për të punuar në një mjedis kreativ dhe sfidues pune, me një ekip të ri, të motivuar dhe profesional, me mundësi për t’u avancuar në fusha akademike e profesionale si dhe me mundësi reale për të ndikuar drejtpërdrejt politikën publike në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë. IKD është vend i mundësive të barabarta andaj inkurajohen femrat si dhe komunitetet jo-shumicë në Kosovë që të aplikojnë.

Aplikacionet pranohen deri më 05 gusht 2016 në orën 17:00, dhe ato duhet të dërgohen në e-mailin: info@kli-ks.org me titull: Aplikim për Monitorues/Hulumtues për qytetin në të cilin aplikoni. Psh: Aplikim për Monitorues/Hulumtues në Prishtinë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në bazë të dokumenteve të aplikimit do të ftohen për tu intervistuar.