IKD: Gjykatat, të anshme ndaj shkelësve të të drejtave të votimit