Efikasiteti i Qeverisë në zbatimin e programit legjislativ për muajin qershor 2022

Efikasiteti i Qeverisë në zbatimin e programit legjislativ për muajin qershor 2022

Efikasiteti i Qeverisë në zbatimin e programit legjislativ për muajin qershor 2022

Efikasiteti i Qeverisë në zbatimin e programit legjislativ për muajin qershor 2022

Qeveria e Republikës së Kosovës nuk ka arritur t’i miratojë 37 projektligjet e planifikuara në programin legjislativ për muajin qershor 2022. Qeveria ka arritur të miratojë vetëm dy (2) projektligje. Ndërsa, njërin nga projektligjet e planifikuar për muajin qershor, e ka miratuar në muajin prill (Projektligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes).

Dy projektligjet e miratuara në muajin qershor janë:

 1. Projektligji për Ratifikimin e Traktatit mbi Ndihmën e Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale Ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Konfederatës Zvicerane;
 2. Projektligji për Ratifikimin e “Marrëveshjes së Partneritetit për Kornizën Financiare Ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian për Marrëveshjet për Zbatimin e Ndihmës Financiare të Unionit për Kosovën në Kuadër Të Instrumentit të Para-Anëtarësimit (IPA III).

Një projektligj i planifikuar në qershor, por i miratuar dy muaj më parë:

 1. Projektligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes.

34 projektligje që nuk janë miratuar:

 1. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-008 për Këshillin Ekonomiko-Social;
 2. Projektligji për Inspektoratin e Punës;
 3. Projekt Kodi Doganor dhe i Akcizave;
 4. Projektligji për Prokurim Publik;
 5. Projektligji i Punës;
 6. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë;
 7. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Efiçienca e energjisë në ndërtesa publike në Prizren”;
 8. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme;
 9. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Efiçienca e energjisë në ndërtesa publike në Prishtinë;
 10. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Agjencisë Françeze për Zhvillim për projektin e Trajtimit të Ujërave të Zeza në Prishtinë;
 11. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 08/L-066 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2022;
 12. Projektligji për  Përfaqësimin e Institucioneve Shtetërore në Procedura Gjygjësore dhe Arbitrazh;
 13. Projektligji për Kontestet Administrative;
 14. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-025 për Prokurorin e Shtetit;
 15. Projektligji për Sanksionet e Shënjestruara kundër Shkelësve të Huaj të të Drejtave të Njeriut;
 16. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes;
 17. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-123 për Forcen e Sigurisë së Kosovës;
 18. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
 19. Projektligji për Rendin dhe Qetësinë Publike;
 20. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-076 për Policinë;
 21. Projektligji për Shëndetin Riprodhues dhe Fertilizimin e Asistuar Mjekësor;
 22. Projektligji për Tekstet dhe Mjetet Shkollore, Lektyrën Shkollore dhe Dokumentacionin Pedagogjik në Republikën e  Kosovës;
 23. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/22, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 06/L-119 pёr Kinematografinë;
 24. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-065 i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 05/L-047 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta;
 25. Projektligji për Anti Doping;
 26. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis;
 27. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotesimin e Ligjit Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës;
 28. Projektligji për Administrimin e Ndërtesave të Banimit në Bashkëpronësi;
 29. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje;
 30. Projektligji për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve;
 31. Projektligji për Rezervat e Obligueshme të Naftës;
 32. “Projektligji për Inovacion dhe Ndërmarrësi;
 33. Projektligji për Masat e Sigurisë së Rrjeteve dhe Sistemeve të Informacionit;
 34. Projektligji për Zhvillim Rajonal.

Government efficiency in the implementation of the legislative program for June 2022

The Government of the Republic of Kosovo has failed to approve 37 draft laws planned in the legislative program for the month of June 2022. The Government has managed to approve only two (2) draft laws. Whereas, one of the draft laws planned for the month of June was approved in the month of April (Draft Law no.08/L-145 on integrated prevention pollution and control).

Two draft laws approved in June are:

 1. Draft Law on ratification of the Treaty on mutual legal assistance in criminal matters between the Republic of Kosovo and the Swiss Confederation;
 2. Draft law on ratification of the -financial framework partnership agreement between the Republic of Kosovo and the European Commission on specific arrangements for implementation of union financial assistance to Kosovo under the instrument for pre-accession assistance (IPA III)

One draft law planned for June approved two months before:

 1. Draft Law no.08/L-145 on integrated prevention pollution and control

34 draft laws that have not been approved:

 1. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-008 on Economic-Social Council;
 2. Draft Law on Labor Inspectorate;
 3. Draft Code on Customs and Excise;
 4. Draft Law on Public Procurement;
 5. Draft Law on Labor;
 6. Draft Law for amending and supplementing the Law No. 04 / L-161 on Occupational Safety and Health;
 7. Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Bank for Reconstruction and Development for the project “Energy efficiency in public buildings in Prizren”;
 8. Draft Law on amending and supplementing Law no. 06/ L-005 on Immovable Property Tax;
 9. Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Bank for Reconstruction and Development for the project “Energy efficiency in public buildings in Prishtina”;
 10. Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the French Development Agency for the Wastewater Treatment project in Prishtina;
 11. Draft Law on amending and supplementing of Law no.08/L-066 on budget appropriations for the Budget of the Republic of Kosovo for 2022;
 12. Draft Law on the Representation of State Institutions in Judicial and Arbitration Procedures;
 13. Draft Law for Administrative Disputes;
 14. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L- 025 on State Prosecutor;
 15. Draft Law on Targeted Sanctions against Foreign Human Rights Violators;
 16. Draft Law for amending and supplementing the Law No. 06/l-122 on Ministry of Defense;
 17. Draft Law for amending and supplementing the Law No. 06/L-123 on Kosovo Security Force;
 18. Draft Law for amending and supplementing the Law No. 06/L-123 on Kosovo Security Force;
 19. Draft Law on Public Order and Peace;
 20. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04 / L-076 on Police;
 21. Draft Law on Reproductive Health and Assisted Medical Fertilization;
 22. Draft Law on Textbooks and School Equipment, School Reading and Pedagogical Documentation in the Republic of Kosova;
 23. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 2004/22, amended and supplemented by the Law No. 06/L-119 on Cinematography;
 24. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-065, amended and supplemented by the Law No. 05/L-047 on Copyright and Related Rights;
 25. Draft Law on Anti-Doping
 26. Draft Law on amending and supplementing of Law No. 03/L-214 on Environmental Impact Assessment;
 27. Draft Law on Amending and Supplementing of Law No. 04/L-147 on Waters of Kosovo;
 28. Draft law on Administration of Condominium Buildings;
 29. Draft Law on amending and supplementing of Law NO. 06/L-024 on Treatment of Constructions Without Permit
 30. Draft Law on General Product Safety;
 31. Draft Law on Compulsory Oil Socks;
 32. Draft Law on Innovation and Entrepreneurship;
 33. Draft Law on Security Measures for Networks and Information Systems;
 34. Draft Law on Regional Development.

Efikasnost vlade u realizaciji zakonodavnog programa za June 2022. Godine

Vlada Republike Kosovo nije uspela da usvoji 37 nacrta zakona planiranih u zakonodavnom programu za mesec jun 2022. Vlada je uspela da usvoji samo dva (2) nacrta zakona. Dok je jedan od nacrta zakona planiranih za jun mesec usvojen u Aprilu (Nacrt Zakona o Integrisanom Sprečavanju i Kontroli Zagađivanj Životne Sredine;)

Dva nacrta zakona usvojena u junu su:

 1. Nacrt Zakona o Ratifikaciji Traktata o Uzajamnoj Pravnoj Pomoći u Krivičnim Stvarima Između Republike Kosova i Švajcarske Konfederacije;
 2. Nacrt Zakona o Ratifikaciji “Finansijski Okvirni Sporazum o Partnerstvu Između Republika Kosova i Evropske Komisije o Specifičnim Aranžmanima za Sprovođenje Finansijske Pomoći Unije Kosovu u Okviru Instrumenta za Pretpristupnu Pomoć (IPA III).

Jedan nacrt zakona planiran za jun usvojen je dva meseca ranije:

 1. Nacrt Zakona o Integrisanom Sprečavanju i Kontroli Zagađivanj Životne Sredine.

34 nacrta zakona koji nisu usvojeni:

 1. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/L- 008 o EkonomskoSocijalnom Savetu;
 2. Nacrt Zakona o Inspektortu Rada;
 3. Nacrt Zakonika Carinskog i Akciznog;
 4. Projektligji për Prokurim Publik;
 5. Nacrt Zakona o Radu;
 6. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 04/L-161 za Osiguranje i Zdravlje na Radu;
 7. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Ugovora O Zajmu Između Republike Kosovo, Koju Predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropska Banka za Obnovu i Razvoj za Projekat „Energetska efikasnost u javnim zgradama u Prizrenu“;
 8. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona br. 06/L-005 o porezu na nepokretnu imovinu;
 9. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Ugovora o Zajmu Između Republike Kosovo, koju Predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropska Banka za Obnovu i Razvoj za Projekat “Energetska efikasnost u javnim zgradama u Prishtinu”;
 10. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Sporazuma o Zajmu Između Republike Kosovo, koju Predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Francuska Razvojna Agencija za Projekat Prečišćavanja Otpadnih Voda u Prištini;
 11. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona br. 08 / L-066 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2022. godinu;
 12. Nacrt Zakona o Zastupanju Državnih Institucija u Sudskim Postupcima i Arbitraži;
 13. Nacrt Zakona za Upravne Sporove;
 14. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 06/L-025 o Državnom Tužiocu;
 15. Nacrt Zakona o Ciljanim Sankcijama Protiv Stranih Kršilaca Ljudskih Prava;
 16. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 06/L-122 o Ministarstvu Odbrane;
 17. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 06/L-123 o Kosovskim Snagama Bezbednosti;
 18. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 06/L-124 o Službi u Kosovskim Snagama Bezbednosti;
 19. Nacrt Zakona o Javnom Redu i Miru;
 20. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04 / L-076 za policiju;
 21. Nacrt Zakona o Reproduktivnom Zdravlju i Medicinski Asistiranoj Oplodnji;
 22. Nacrt Zakona o Udžbenicima i Kolskim Alatima, Školske Lektire i Pedagoška Dokumentacija u Republici Kosovo
 23. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 2004/22, izmenjen i dopunjen Zakonom Br. 06/L-119 o Kinematografiji;
 24. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 04/L-065, izmenjen i dopunjen Zakonom Br. 05/L-047 o Autorskom i Srodnom Pravu;
 25. Nacrt Zakona o Anti Dopingu;
 26. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 03/L-214 o Proceni Uticaja na Životnu Sredinu;
 27. Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Br. 04/L-147 o Vodama Kosova
 28. Nacrt Zakona o Upravljanju Objektima Stambene Zgrade;
 29. Nacrt Zakona o izmenama i Dopunama Zakona br. 06 / L-024 o Tretmanu Nedozvoljenih Objekata;
 30. Nacrt Zakona o Opštoj Bezbednosti Proizvoda;
 31. Nacrt Zakona o Obaveznim Rezervama Nafte;
 32. Nacrt Zakona o Inovacije i Preduzetništva;
 33. Nacrt Zakona o Sigurnosnim Mjerama za Mreže i Informacione Sisteme;
 34. Nacrt Zakona o Regionalnom Razvoju;