Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shtator 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shtator 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shtator 2023

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit Shtator 2023 mbajti 5 mbledhje dhe mori 53 vendime. Në agjendën legjislative për muajin Shtator 2023, Qeveria ka planifikuar miratimin e njëzetë e katër (24) projektligjeve. Ajo ka miratuar katër (4) projektligje, prej të cilave dy sipas planifikimeve legjislative në muajin shtator, një projektligj i planifikuar për miratim në muajin shkurt dhe një projektligj për muajin maj 2023. Një projektligj i planifikuar për muajin shtator është miratuar në muajin qershor të këtij viti.

Ajo nuk i ka miratuar njëzetë e një (21) projektligje të planifikuara në muajin shtator.

Projektligjet e miratuara në muajin shtator

 1.  Projektligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat;
 2. Projektligji  për Falimentimin;
 3. Projektligji për Shërbime Sociale dhe Familjare;
 4. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare ndërmjet Kosovës nga njëra anë dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër, për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit, Programi i Tregut të Vetëm.

 Ministritë sponsorizuese

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me një (1) projektligj;
 • Ministria e Drejtësisë me dy (2) projektligje;
 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me një (1) projektligj.

Projektligjet e planifikuara për muajin shtator por që nuk janë miratuar

 1. Projektligji për Skemën e Ndihmës Sociale;
 2. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë;
 3. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin “Përforcimi i qeverisjes digjitale për ofrimin e shërbimeve;
 4. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-004 për Shërbimet Private të Sigurisë;
 5. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e Tyre me Ligjin nr. 05/l -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, faza e dytë;
 6. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjeve që kanë të Bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive;
 7. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-022 për Përdorimin Civil të Eksplozivëve;
 8. Projektligji për Shtetësinë e Kosovës;
 9. Projektligji për të Huajt;
 10. Projektligji për Gjendjen Civile;
 11. Projektligji për Produkte dhe Pajisje Medicinale;
 12. Projektligji për Shëndetin Mendor;
 13. Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr.02/L-51 për Veprimtarise Botuese dhe Librin;
 14. Projektligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë;
 15. Projektligji i Sportit;
 16. Projektligji për plotesimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit NR. 05/L-075 për Parandalimin dhe Sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet Sportive;
 17. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugët;
 18. Projektligji për Banimin Social;
 19. Projektligji për Shpronësimin e Pronës së Paluejtshme;
 20. Projektligji për Turizmin Rural;
 21. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -016  për shoqëri tregtare.

 Ministritë Sponsorizuese

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me tre (3) projektligje;
 • Ministria e Punëve të Brendshme me shtatë (7) projektligje;
 • Ministria e Shëndetësisë me dy (2) projektligje;
 • Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me katër (4) projektligje.
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me tre (3) projektligje;
 • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) me një (1) projektligj;
 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me një (1) projektligj.  

Efikasnost vladeu sprovođenju zakonodavnog programa u Septembar 2023

Vlada Kosova je tokom septembra 2023. godine održala 5 sastanaka i donela 53 odluke. U zakonodavnom dnevnom redu za septembar 2023. godine, Vlada je planirala usvajanje dvadeset četiri (24) nacrta zakona. Usvojila je četiri (4) nacrta zakona, od kojih dva prema zakonodavnom planiranju u septembru, nacrt zakona planiran za usvajanje u februaru i nacrt zakona za maj 2023. Nacrt zakona planiran za septembar usvojen je u junu ove godine. Nije odobrila dvadeset jedan (21) predlog zakona planiranih za septembar.

Predlozi usvojeni u septembru

 1.  Nacrt Zakona o Poreskoj Administraciji i Postupcima;
 2. Nacrt Zakona 0 Stečaju
 3. Nacrt Zakona o Socijalnim i Porodičnim Usluga;
 4. Nacrt Zakona o Ratifikaciji Međunarodnog Sporazuma Između Kosova s Jedne Strane i Europske Unije s Druge Strane, za sudjelovanje Kosova u Programu Unije, Programu Jedinstvenog Tržišta.

 Sponsorirajuća ministarstva

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera sa jedan (1) nacrta zakona;
 • Ministarstvo pravde sa dva (2) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trogvine sa jedan (1) nacrt zakona.

Nacrti zakona su planirani za septembar, ali nisu usvojeni.

 1.  Nacrt Zakona o Šemi Socijalne Pomoći;
 2. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/L-161 o bezbednosti i Zdravlju na Radu;
 3. Nacrt Zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma između Republike Kosovo, koje je zastupa Ministarstvo finansija, rada i transfera i Međunarodnog udruženja za razvoj, za projekat”Jačanje digitalnog upravljanja za pružanje usluga”;
 4. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 04/L-004 o Uslugama privatnog obezbeđenja;
 5. Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Koji Sadrže Posebne Administrativne postupke i Njihovo Usklađivanje sa Zakonom br. 05/l- 031 o Opštem upravnom postupku, druga faza;
 6. Nacrt Zakona o Izmenama i Doplunama Zakona Koji se Odnose na Racionalizaciju i Uspostavljanje Računovodstvenih Linija Agencija;
 7. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04-L-022 o Civilnoj Upotrebi Eksploziva;
 8. Nacrt Zakona o Državljanstvu;
 9. Nacrt Zakona o Strancima;
 10. Nacrt Zakona o Civilnom Statusu;
 11. Nacrt Zakona o Medicinskim Proizvodima i Opremi;
 12. Nacrt Zakona on Mentalnom Zdravlju;
 13. Nacrt Zakona o dopuni i izmenama Zakona Br. 02/L-51 o Izdavačkoj Delatnosti i Knjigama;
 14. Nacrt Zakona za Osnaživanje i učešće Mladih;
 15. Nacrt Zakona o Sportu;
 16. Nacrt Zakona o dopunama i izmenama zakona Br. 06/L-118 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-075 o sprečavanju i sankcionisanju nasilja i negativnih događaja na sportskim;
 17. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 2003/11 o Putevima;
 18. Nacrt Zakona o Socijalnom Stanovanju;
 19. Nacrt Zakona o Eksproprijaciji Nepokretne Imovine;
 20. Nacrt Zakona za Ruralnom Turizum;
 21. Nacrt Zakona o dopuni i izmeni Zakona Br. 06/l-016 poslovnim društvima;

 Sponsorirajuća ministarstva

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera sa tre (3) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Unutrsanjih Poslova sa sedam (7) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Zdravstva sa dva (2) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta sa sa četiri (4) nacrta zakona;
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa tri (3) nacrta zakona;
 • Ministtarstsvo Poljoprivrede Sumarstva i Ruralnog Razvoja sa jedan (1) nacrt zakona;
 • Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trogvine sa jedan (1) nacrt zakona.

Government efficiency in realizing legislative agenda in September 2023

The Government of Kosovo, during the month of September 2023, held 5 meetings and took 53 decisions. In the legislative agenda for the month of September 2023, the Government has planned the approval of twenty-four (24) draft laws. It has approved four (4) draft laws, of which two according to legislative planning in September, a draft law planned for approval in February and a draft law for May 2023. A draft law planned for September was approved in June this year.

It has not approved twenty-one (21) draft laws planned in September.

 Draft laws approved in September

 1.  Draft Law on Tax Administration and Procedures;
 2. Draft Law on amending and supplementing Law No. 05/L-083 on Bankruptcy;
 3. Draft Law on Social and Family Services;
 4. Draft Law on the Ratification of the International Agreement between Kosovo on the one hand and the European Union on the other, for Kosovo’s participation in the Union Program, the Single Market Program.

 The sponsoring Ministries

 •  Ministry of Finance, Labour And Transfers with one (1) draft law;
 • Ministry of Justice with two (2) draft laws;
 • Ministry of Industry, Entrepreneurship, and Trade with one (1) draft law.

Draft laws planned for September but not approved

 1. Draft Law on Social Assistance Scheme;
 2. Draft Law for amending and supplementing the Law No. 04 / L-161 on Safety and Health at Work;
 3. Draft Law on Ratification of the Financial Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the International Development Association for the project “Reinforcement of Digital Governance for Service Provision”;
 4. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-004 on Private Security Services;
 5. Draft Law on amending and supplementing the Laws Containing Special Administrative Procedures and Their Harmonization With Law no. 05 / l- 031 on General Administrative Procedure, second phase;
 6. Draft Law on amending and supplementing the Laws Related to the Rationalization and Establishment of Accountability Lines of Agrencies;
 7. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04-L-022 on Civil Use of Explosives;
 8. Draft Law on Citizenship of Kosovo;
 9. Draft Law on Foreigners;
 10. Draft Law on Civil Status;
 11. Draft Law on Medicinal Products and Medical Devices;
 12. Draft Law on on Mental Health;
 13. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 02/L-51 on Publishing Activities and Books;
 14. Draft Law on Empowerment and Participation of Youth;
 15. Draft Law on Sport;
 16. Draft Law on supplementing and amending Law No. 06/L-118 on amendment and supplement to Law No. 05/L-075 on the Prevention and Sanctioning of Violence and Negative Events in Sports Events;
 17. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 2003/11 on Roads;
 18. Draft Law on Social Housing;
 19. Draft law on Expropriation of Immovable Property;
 20. Draft Law on Rural Tourism;
 21. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/l-016 on Business Organisations.

 The sponsoring Ministries

 • Ministry of Finance, Labour and Transfers with three (3) draft laws;
 • Ministry of Internal Affairs with seven (7) draft laws;
 • Ministriy of Health with two (2) draft laws;
 • Ministry of Culture, Youth and Sport with four (4) draft laws;
 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure with three (3) draft laws;
 • Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development with one (1) draft law;
 • Ministry of Industry, Entrepreneurship, and Trade with one (1) draft law.