Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shkurt 2024

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shkurt 2024

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Shkurt 2024

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit shkurt 2024 mbajti tre mbledhje dhe mori 27 vendime. Pas kërkesës së IKD-së, Zyra e Kryeministrit rregulloi disa afate në Programin Legjislativ të cilat ishin vendosur në mënyrë të gabuar.

Qeveria e Kosovës, në agjendën legjislative për muajin shkurt 2024, ka planifikuar për miratim katër projektligje, ajo ka miratuar dy projektligje. Një projektligj të planifikuar në muajin shkurt, ajo e ka miratuar në muajin janar.

Projektligjet e miratuara

 1. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarijen e Kosovës në Programin e Bashkimit Evropian “Drejtësia”;
 2. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëfinancimit për Hartimin e Projektit për Ndërtimin e Tunelit në Rrugën “Tetovë – Prizren”.

Ministritë sponsorizuese

 • Ministria e Drejtësisë;
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Projektligji i planifikuar por që nuk është miratuar

 1. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare mes Republikës së Kosovës,   përfaqësuar   nga   Ministria   e   Financave,   Punës   dhe Transfereve  dhe  Bankës  Evropiane  për  Rindërtim  dhe  Zhvillim  për “Projekti i Impiantit për Trajtim të Ujërave të Zeza në Ferizaj.

Ministria sponsorizuese

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT)

Projektligji i miratuar në muajin janar i planifikuar për miratim në muajin shkurt 2024

 1. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 08/L-013 për të Drejtat Pronësore të Shtetasve të Huaj në Republikën e Kosovës.

Ministria sponsorizuese

 • Ministria e Drejtësisë.

 Government efficiency in realizing legislative agenda in February  2024

 

During January 2023, the Government of Kosovo held three meetings and took 27 decisions. Following IKD’s request, the Office of the Prime Minister adjusted some deadlines in the Legislative Program which were set in a wrong way.

The Government of Kosovo, in the legislative agenda for the month of February 2024, has planned for approval four draft laws, it has approved two draft laws. A bill planned in February, she approved in January.

The draft laws approved

 1. Draft Law no.08/L-292 on ratification of the Agreement between the Republic of Kosovo and the European Union on the participation of Kosova in the European Union program -Justice;
 2. Draft Law on Ratification of the “Cofinancing Agreement for Preparation of a Tunnel Construction Project on the Road Tetovo – Prizren”.

Sponsoring Ministries

 • Ministry of Justice;
 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure.

Planned but not approved draft law

 1. Draft Law on the Ratification of the Financial Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Bank for Reconstruction and Development for the “Waste Water Treatment Plant Project in Ferizaj.

Sponsoring Ministry

 • Ministry of Finance, Labour and Transfers.

The draft laws approved in January is scheduled for approval in February 2024

 1. Draft Law on amending and supplementing the Law no. 08/L-013 on Property Rights of Foreign Citizens in the Republic of Kosovo.

Sponsoring Ministry

 • Ministry of Justice.

Efikasnost Vlade u sprovođenju zakonodavnog programa u Februara 2024. godine

 

Vlada Kosove je tokom januara 2024. godine održala sedmi sastanaka i donela 33 odluka. Na zahtev KIP, Kabinet premijera prilagodio je neke rokove u Zakonodavnom programu koji su pogrešno postavljeni.

Vlada Kosova je u zakonodavnom dnevnom redu za mesec februar 2024. godine planirala je za usvajanje četiri nacrta zakona, usvojila je dva nacrta zakona. Predlog zakona koji je planiran za februar, vlada je odobrila u januaru.

 Odobrene nacrt zakona

 1. Nacrt zakon br.08/L-292 o ratifikaciji sporazum između Republike Kosova i Evropske Unije o učešću Kosova u programu Evropske Unije-Pravda;
 2. Nacrt zakona u Ratifikaciji “Sporazuma o Sufinansiranju za Finansiranje Projekta Izgradnje Tunela na putu Tetove – Prizren”.

Sponsorirajuća ministarstva

 • Ministarstvo pravde;
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture.

Nacrt zakona je planiran, ali nije usvojen.

 1. Nacrt zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma između Republike Kosovo koju  predstavlja  Ministarstvo  finansija,  rada  i  transfera  i Evropske  banke  za  obnovu  i  razvoj  za  „Projekat  postrojenja  za prečišćavanje otpadnih voda u Uroševcu;

Ministarstvo koja je sponzorisala zakon:

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera.

Nacrt zakona je odobren u januaru a planiran je za odobrenje u februaru 2024. godine.

Nacrt Zakona  o  Izmenama  i  Dopunama  Zakona    08/L-013  o Imovinskim Pravima Stranih Državljana u Republici Kosova.

Ministarstvo koja je sponzorisala zakon:

 • Ministarstvo pravde.