Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Mars 2024

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Mars 2024

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Mars 2024

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit mars 2024 mbajti gjashtë mbledhje dhe mori 35 vendime. Në agjendën legjislative për muajin mars 2024, janë planifikuar për miratim 21 projektligje, derisa qeveria ka miratuar vetëm një sipas planifikimeve dhe një projektligj të planifikuar në muajin shkurt e ka miratuar në këtë muaj. Një projektligj të planifikuar në muajin mars, ajo e ka miratuar në muajin shkurt.

Projektligjet e miratuara

 1. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 08/L-197 për Zyrtarët Publik;
 2. Projektligji për të Huajt;

Ministria sponsorizuese

 • Ministria e Punë të Brendshme;

Projektligjet e planifikuara por që nuk janë miratuar

 1. Projektligji për Prokurim Publik;
 2. Projektligji për Partneritetin Publiko–Privat;
 3. Projektligji për  Ratifikimin  e  Marrëveshjes  së  Kredisë  në  mes  të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për projektin për Banimin Social;
 4. Projektligji për Bankat;
 5. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 08/L – 036 për Dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Jashtë Vendit;
 6. Projektligji për  ndryshimin  dhe  plotësimin  e  Ligjit  04/L-049  për Zjarrëfikje dhe Shpëtim;
 7. Projektligji për Isnpektoratin Qendror të Shëndetësisë;
 8. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-102 për Mbrojtjen nga Zhurma;
 9. Projektligji për Transportin Rrugor;
 10. Projektligji për Inspektimin në Fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit;
 11. Projektligji për Ofruesin e Shërbimeve të Navigacionit Ajror;
 12. Projektligji për Menaxhimin e Resurseve Ujore;
 13. Projektligji për Shoqëri Tregtare;
 14. Projektligji për Inovacion dhe Ndërmarrësi;
 15. Projektligji për Tregti të Brendshme;
 16. Projektligji për Energjinë;
 17. Projektligji për Energjinë Elektrike;
 18. Projektligji për Rregullatorin e Energjisë;
 19. Projektligji për Efiçiencen e Energjisë;

Ministritë sponsorizuese

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve;
 • Ministria e Drejtësisë;
 • Ministria e Punëve të Brendshme;
 • Ministria e Shëndetësisë;
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës;
 • Ministria e Ekonomisë.

Government efficiency in realizing legislative agenda in March  2024

 

The Government of Kosovo, during the month of March 2024, held six meetings and took 35 decisions. In the legislative agenda for the month of March 2024, 21 draft laws are planned for approval, while the government has approved only one according to plans and a draft law planned in February has been approved this month. A bill planned in March, she approved in February.

The draft laws approved

 1. Draft Law  amending  and  supplementing  the  Law    08/L-197  on Public Officials;
 2. Draft Law on Foreigners.

Sponsoring Ministries

 • Ministry of Internal Affairs

Planned but not approved draft laws

 1. Draft Law on Public Procurement;
 2. Draft Law on Public-Private Partnership;
 3. Draft Law  on  Ratification  of  the  Loan  Agreement  between  the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance,  Labor and Transfers and the Development Bank of the Council of Europe for the Social Housing Project;
 4. Draft Law on Banks;
 5. Draft law on amending and supplementing the Law No. 08/L – 036 on Overseas Deployment of the Kosovo Security Force;
 6. Draft Law on amending and supplementing the No. 04/l-049 on Fire- Fighting and Rescue;
 7. Draft Law on Central Health Inspectorate;
 8. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 02/L-102 on Noise Protection;
 9. Draft Law on Road Transport;
 10. Draft Law on Inspection in the Field of Environment, Water, Nature, Spatial Planning, Construction and Housing;
 11. Draft Law on the Air Navigation Services Provider;
 12. Draft law on water management;
 13. Draft Law on Business Organisations;
 14. Draft Law on Inovation and Entrepreneurship;
 15. Draft Law on Internal Trade;
 16. Draft Law on Energy;
 17. Draft Law on Electricity;
 18. Draft Law on Energy Regulator;
 19. Draft Law on Energy Efficiency.

Sponsoring Ministry

 • Ministry of Finance, Labour and Transfers;
 • Ministry of Justice;
 • Ministry of Internal Affairs;
 • Ministriy of Health;
 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure;
 • Ministry of Economy.

 Efikasnost Vla de u sprovođenju zakonodavnog programa u Marta 2024. godine

 Vlada Kosova je tokom marta 2024 održala šest sastanaka i donela 35 odluka. U zakonodavnom dnevnom redu za mart 2024 planiran je usvajanje 21 nacrt zakona, dok je Vlada usvojila samo jedan po planovima, a jedan nacrt zakona planiran za februar je odobren u ovaj mjesec. Jedan nacrt zakona planiran u martu, ona je odobrila u februaru.

 Odobrene nacrt zakona

 1. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Nr. 08/L-197 o javnim službenicima;
 2. Nacrt Zakona o Strancima.

Sponsorirajuća ministarstva

 • Ministarstvo Unutrsanjih Poslova

Nacrt Zakona planirani, ali nisu odobreni

 1. Nacrt Zakona o Javnim Nabavkama;
 2. Nacrt Zakona o Javno-Privatnom Partnerstvu;
 3. Nacrt Zakona  o  Potvrđivanju  Ugovora  o  Zajmu  Između  Republike Kosovo, koju predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Razvojne Banke Saveta Evrope za Projekat Socijalnog Stanovanja;
 4. Nacrt Zakona o Bankama;
 5. Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona Br. 08/L – 036 o Slanju Kosovske Bezbednosne Snage u Inostranstu;
 6. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/l-049 o gašenju požara i Spašavanju;
 7. Nacrt Zakona o Centralnoj Zdrvastvenoj Inspekciji;
 8. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 02/L-102 Zastiti od Buke;
 9. Nacrt Zakona o Drumskom Saobraćaju;
 10. Nacrt Zakona  o  Inspekcijskom  Nadzoru  u  Oblasti  životne  sredine, voda, prirode, prostornog planiranja, izgradnje i stanovanja;
 11. Nacrt Zakona o Pružaoca Usluga Vazdušne Plovidbe;
 12. Nacrt zakona o upravljanju vodama;
 13. Nacrt Zakona Poslovnim Društvima;
 14. Nacrt Zakona o inovaciji i preduzetništvu;
 15. Nacrt Zakona o Unutrašnjoj Trgovini;
 16. Nacrt Zakona o Energetici;
 17. Nacrt Zakona o Električnoj Energiji;
 18. Nacrt Zakona o Energetskom Regulatoru;
 19. Nacrt Zakona o Energetskoj Efikasnosti;

Ministarstvo koja je sponzorisala zakon:

 • Ministarstvo finansija, rada i transfera;
 • Ministarstvo pravde;
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova;
 • Ministarstsvo Zdravstva;
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture;
 • Ministarstvo ekonomije.