Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Korrik 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Korrik 2023

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Korrik 2023

Qeveria e Kosovës, gjatë muajit korrik 2023 mbajti 5 mbledhje dhe mori 38 vendime. Ajo miratoi edhe katër koncept dokumente: Koncept Dokumenti për Odën Ekonomike të Kosovës, Koncept Dokument për Fushën e Mbrojtjes së Natyrës, Koncept Dokument për Fushën e Ujërave, Koncept Dokumenti për Nëpunësit Civil në Administratën e Gjykatave dhe Prokurorive.

Në agjendën legjislative për muajin Korrik 2023, Qeveria ka planifikuar miratimin e katër projektligjeve. Ajo ka miratuar pesë (5) projektligje, prej të cilave dy që kanë qenë të planifikuara për muajin korrik, një në muajin shkurt dhe dy projektligje në muajin qershor. Ajo nuk i ka miratuar dy projektligje të planifikuara në muajin korrik.

Projektligjet e miratuara 

 1. Projekt Kodi Doganor dhe i Akcizave;
 2. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime;
 3. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti;
 4. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin  Prokurorial të Kosovës;
 5. Projektligji për Ndryshime Klimatike.

 Ministritë sponsorizuese

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me tre (3) projektligje
 • Ministria e Drejtësisë me një (1) projektligj;
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me një (1) projektligj.

Projektligjet e planifikuara për muajin korrik por që nuk janë miratuar

 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 08/L-193 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2023;
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës.

Ministritë Sponsorizuese

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me një (1) projektligj;
 • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë me një (1) projektligj.

Efikasnost vladeu sprovođenju zakonodavnog programa u July 2023

Vlada Kosova je tokom jula 2023. godine održala 5 sastanaka i donela 38 odluka. Takođe je odobrila 4 nacrta dokumenta: nacrt dokumenta za Privrednu komoru Kosova, nacrt dokumenta iz Oblasti zaštite prirode, nacrt  dokumenta iz Oblasti Vode, nacrt dokumenta za Civilne službenike u sudovima i tužilaštvu.

Vlada je u zakonodavnom dnevnom redu za jul 2023.godine planirala usvajanje 4 nacrta zakona. Usvojeno je pet (5) nacrta zakona, od kojih su dva planirana za jul, jedan za februar i dva nacrta zakona za jun. Nisu usvojena dva nacrta zakona planirana za jul.

 Odobrene nacrt zakona

 1. Nacrt Zakonika o Carini i Akcizama;
 2. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Sporazuma o Dodatnom Finansiranju Zajma za Projekat obnove Železničke Linije 10, između Republike Kosovo, koju Predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropske Investicione Banke;
 3. Nacrt zakona za dopunu i izmene zakona br. 04/L-131 za penzione šeme koje finansira država;
 4. Nacrt zakon br.08/L-249 o izmenama i dopunama zakona br. 06/l-056 o Tužilačkom Savetu Kosova;
 5. Nacrt Zakona za Klimatske Promene.

 Sponsorirajuća ministarstva

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera sa tri (3) nacrta zakona;
 • Ministarstvo pravde sa jedan (1) nacrta zakona;
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa jedan (1) nacrta zakona.

Zakoni su planirani za jul, ali nisu usvojeni.

 1.  Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Br. 08/L-193 o Budžetskim Izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo;
 2. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 06/L-046 o prosvetnom inspektoratu u Republici Kosovo.

Sponsorirajuća ministarstva

 • Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera sa jedan (1) nacrta zakona;
 • Ministarstvo Prosvete, Nauke, Tehnologije i Inovacija sa jedan (1) nacrt zakona.

Government efficiency in realizing legislative agenda in July 2023

The Government of Kosovo, during the month of July 2023, held 5 meetings and took 38 decisions. It has also approved four concept documents: the Concept Document for the Chamber of Commerce of Kosovo, the Concept Document for the Field of Nature Protection, the Concept Document for the Water Field, and the Concept Document for Civil Servants in the Administration of Courts and Prosecutions.

In the legislative agenda for the month of July 2023, the Government has planned the approval of four draft laws. It has approved five (5) draft laws, of which two were planned for July, one in February, and two draft laws in February. It has not approved two draft laws planned for July.

Draft laws approved

 1. Draft Customs and Excise Code;
 2. Draft Law on Ratification of the Additional Financing Loan Agreement for the Railway Line 10 Rehabilitation Project, between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers, and the European Investment Bank;
 3. Law No. 08/L-248 on Amending and Supplementing Law No. 04/L-131 for Pension Schemes Financed by the State;
 4. Draft Law no.08/L-249 on amending and supplementing the Law no. 06/L-056 on Kosovo Prosecutorial Council;
 5. Draft Law on Climate Change.

 The sponsoring ministries

 • Ministry of Finance, Labour and Transfers with three (3) draft laws;
 • Ministry of Justice with one (1) draft law;
 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure with one (1) draft law.

Draft laws planned for July but not approved

 1.  Draft Law on amending and supplementing Law No. 08/L-193 on Budget Appropriations for the Budget of the Republic of Kosovo for the year 2023;
 2. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L -046 on Education Inspectorate in the Republic of Kosovo.

 The sponsoring ministries

 • Ministry of Finance, Labour and Transfers with one (1) draft law;
 • Ministry of Education, Science, Technology and Innovation.