Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Gusht 2022

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Gusht 2022

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Gusht 2022

Efikasiteti i Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative Gusht 2022

Qeveria e Republikës së Kosovës në agjendën legjislative për muajin gusht 2022, ka paraparë miratimin e njëmbëdhjetë (11) projektligjeve. Ajo i ka miratuar pesë (5) projektligje, të cilat nuk kanë qenë të planifikuara në programin legjislativ e të cilat janë marrëveshje ndërkombëtare ku njëra ndër to është riproceduar për herë të tretë, për arsye të mos mbwshtetjes me votë të mjaftueshme në Kuvendin e Kosovës. Qeveria nuk ka miratuar asnjë nga projektligjet e planifikuara për muajin gusht 2022.

Katër projektligjet e miratuara jashtë planifikimit në pogramin legjislativ:

 1. Projektligji për Ratifikimin e Vendimit Nr. 1/2022 të Këshillit të Stabilizim Asocimit BE – Kosovë për Amendamentimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit ndërmyjet Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian te Energjisë Atomike dhe Kosovës, për te zëvendësuar Protokolli III të tij në lidhje me Konceptin e “ Produkteve Origjinuese”;
 2. Projektligji për Ratifikimin e “Marrëveshjes Dypalëshe të Bashkëpunimit për Zhvillim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut”;
 3. Projektligji për Ratifikimin e “Amendamentimit 2. të Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian Për Programin IPA 2015;
 4. Projektligi për Ratifikimin e Amendamentimit Nr. 2. të Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2018.

Një projektligj i proceduar dhe miratuar për herë të tretë

 1. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit në mes te Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për “Projektin e Reformës së Sistemit te Ndihmës Sociale në Kosovë”.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve të miratuara janë:

 • Zyra e Kryeministrit me katër (4) projektligje;
 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me një (1) projektligj.

11 projektligjet e planifikuara për muajin gusht, por që nuk janë miratuar:

 1. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-216 mbi Themelimin e Sistemit për Sigurimin e Depozitave për Institucione Financiare në Kosovë, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-133;
 2. Projektligji për Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare jo Bankare;
 3. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrje në programin e BE-së “Customs” për periudhën 2021-2027;
 4. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të Republikës së Kosovës të përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin “”Fiscalis”” për periudhën 2021-2027;
 5. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin e politikave zhvillimore;
 6. Projketligji për Agjencinë e Mbrojtjes për Intelegjencë dhe Siguri;
 7. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-064 për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë;
 8. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-145 për Organet Qeveritare për Shoqërinë e Informacionit;
 9. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-022 për Përdorimin Civil të Eksplozivëve;
 10. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor;
 11. Projektligji për Mbrojtjen e Furnizimit me Produkte Themelore.

Ministritë sponsorizuese të projektligjeve që nuk janë miratuar janë:

 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me pesë (5) projektligje;
 • Ministria e Punëve të Brendshme me tre (3) projektligje;
 • Ministria e Mbrojtjes me një (1) projektligj;
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me një (1) projektligj;
 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me një (1) projektligj.

Efikasnost vladeu sprovođenju zakonodavnog programa u august 2022

Vlada Republike Kosovo je u zakonodavnom programu za mesec avgust 2022. godine predvidela usvajanje jedanaest (11) nacrta zakona. Vlada je usvojila je pet (5) nacrta zakona, koji nisu planirani u zakonodavnom programu i koji su međunarodni sporazumi gde je jedan od njih je obrađen po treći put, zbog neizglasavanja u Skupštini Kosova. Vlada nije usvojila nijedan od nacrta zakona planiranih za avgust 2022.

Četiri nacrta zakona usvojena van planiranja u zakonodavnom programu:

 1. Nacrt Zakona o Ratifikaciji Odluke Br. 1/2022 Saveta za Stabilizaciju i Pridruživanje EU-Kosova za Izmene i Dopune Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju Između Evropske Unije i Evropske Zajednice za Atomsku Energiju i Kosova, o Izmeni Njegovog Protokola III Koji se Odnosi na Koncept “Proizvoda sa Poreklom”’;
 2. Nacrt Zakona o Ratifikaciji “Bilateralnog Sporazuma o Saradnji za Razvoj Između Republike Kosovo i Velikog Vojvodstva Luksemburga”;
 3. Nacrt Zakona o Ratifikaciji “Amendamentiranja 2 Finansijskog Sporazuma Između Republika Kosova i Evropske Unije za Program IPA 2015”;
 4. Nacrt Zakona o Ratifikaciji Amandman Br. 2 Finansijskog Sporazuma Između Republika Kosova I Evropske Unije za Program IPA 2018.

Jedan nacert zakona obrađen i ponovo odobren po treći put:

 1. Nacrt Zakona o Ratifikaciji Ugovor o Finansiranju Između Republike Kosovo, Koju Zastupa Ministarstvo za Finansije, Rada i Transfere i Međunarodnog Udruženja za Razvoj za Projekat Reforme Sistema Socijalne Pomoći na Kosovu.

Ministarstva pokrovitelji usvojenih nacrta zakona su:

 • Kancelarija premijera sa četiri (4) nacrta zakona;
 • Ministarstvo finansija, rada i transfera sa 1 nacrtom zakona;

11 nacrta zakona planiranih za avgust mesec, ali koji nisu usvojeni:

 1. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 03/L-216 Osnivanju Sistema Osiguranja Depozita za Finansijske Institucije na Kosovu o izmenama i dopunjen Zakonom Nr. 04/L-133;
 2. Nacrt Zakona o Mikrofinansijskim Institucijama i Nebankarskim Finansijskim Institucijama;
 3. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Sporazuma o Saradnji Između Republike Kosovo, Koju Predstavlja Ministarstvo Finansija i Transfera, i Evropske Unije, za Učešće u Programu EU „Carine“ za Period 2021-2027;
 4. Nacrt Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Kosovo koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske unije za učešće Kosova u programu „Fiskalis“ za period 2021-2027;
 5. Nacrt Zakona o Potvrđivanju Kreditnog Sporazuma Između Republike Kosovo, koju Predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada I Transfera I Međunarodnog Udruženja za Razvoj za nacrt razvojne politike;
 6. Nacrt Zakona za mAgenciju Odbrane u obaveštajno i bezbednosnost;
 7. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04 /L064 za Kosovsku Agenciju za Sudski Institut;
 8. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04 /L064 za Kosovsku Agenciju za Sudski Institut;
 9. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04 / L145 o državnim organima za informaciono društvo;
 10. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04-L-022 o civilnoj upotrebi eksploziva;
 11. Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 04/L-179 o Drumskom Saobraćaj;
 12. Nacrt zakona o zaštiti nabavke osnovnih proizvoda.

Pokrovitelji nacrta zakona koji nisu usvojeni su ministarstva:

 • Ministarstvo finansija, rada i transfera sa pet (5) nacrta zakona;
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova sa tri (3) nacrta zakona;
 • Ministarstvo odbrane sa jednim (1) nacrt zakona;
 • Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture sa jednim (1) nacrtom zakona;
 • Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine sa jednim (1) nacrtom zakona.

Government efficiency in realizing legislative agenda in August 2022

The Government of the Republic of Kosovo, in the legislative agenda for the month of August 2022, has planned the approval of eleven (11) draft laws. It has approved five (5) draft laws, which were not planned in the legislative program and which are international agreements where one of them has been three times reprocessed for approval, due to lack of supportive votes in the Assembly of Kosovo. The Government has not approved any of the draft laws planned for the month of August 2022

The four draft laws approved outside of planning in the legislative program:

 1. Draft Law on Ratification of Decision No. 1/2022 Of the EU – Kosovo Stabilization and Association Council for Amending the Stabilization and Association Agreement Between the European Union and the European Atomic Energy Community and Kosovo, to Replace its Protocol III Concerning the Concept of “Originating Products”;
 2. Draft Law on Ratification of the “Bilateral Agreement on Development Cooperation Between the Republic of Kosovo and the Grand Duchy of Luxembourg”;
 3. Draft Law on Ratification of the “Addendum No. 2 of the Financing Agreement for IPA 2015 Between the Republic of Kosovo and the European Union”;
 4. Draft Law on Ratification of the Addendum No. 2 to the Financing Agreement Between the Republic of Kosovo and The European Union on IPA 2018 Program.

One draft law processed and rapproved by the government for the third time:

 1. Draft Law on Ratification of the Financing Agreement Between Republic of Kosovo, Represented by Ministry of Finance Labor and Transfers and the International Development Association for the Kosovo Social Assistance System Reform Project.

The sponsoring ministries of the approved draft laws are:

 • Office of the Prime Minister with four (4) draft laws;
 • Ministry of Finances, Labor and Transfers with one (1) draft law;

11 draft laws planned for the month of August, which have not been approved:

 1. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 03/L-216 on the Establishment of a Deposit Insurance System for Financial Institutions in Kosovo amended and supplementing with the Law Nr. 04/L-133;
 2. Draft Law on Microfinance Institutions and Non-Banking Financial Institutions;
 3. Draft Law on Ratification of the Cooperation Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance and Transfers, and the European Union, for participation in the EU “Customs” Program for the Period 2021-2027;
 4. Draft Law on Ratification of the Cooperation Agreement between the Republic of Kosovo represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Union for the participation of Kosovo in the “Fiscalis” Program for the period 2021-2027;
 5. Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the International Development Association for the development policy project;
 6. Draft Law Defense Agency for Intelligence and security;
 7. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04 / L-064 on the Kosovo Forensic Agency;
 8. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-145 on Information Society Government Bodies;
 9. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04-L-022 on Civil Use of Explosives;
 10. Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04 /L-179 on Road Transport;
 11. Draft Law on the Protection of the Supply of Basic Products.

The sponsoring ministries of the draft laws that have not been approved are:

 • Ministry of Finance, Labor and Transfers with five (5) draft laws;
 • Ministry of Internal Affairs with three (3) draft laws;
 • Ministry of Defense with one (1) draft laws;
 • Ministry of Environment and Spatial Planning with one (1) draft law;
 • Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade with one (1) draft law.